BaptizingDutchVideo 2015

Gods passie!

Boodschap Gods: Voorwaar, Gods passie is dat gij een relatie hebt met Hem. God reikt ook nu Zijn liefde en vergeving uit naar u! Indien u Hem, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, vraagt om uw zonden te vergeven en in uw hart te komen wonen als Heer en Verlosser, zal Hij dit doen. Maak de belangrijke levenskeus en laat u ook dopen, zoals de Heer dit aangeeft: in de volwassenendoop!

Gepubliceerd op 9 jan 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

God's passion

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 9 januari 2015 werd deze boodschap Gods overgebracht door een bode engel van God, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Lovesadai.

Voorwaar, Gods passie is dat gij een relatie hebt met Hem.

Romeinen 6, vers 23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Voorwaar, toch hebben allen gezondigd, niet alleen u.

1 Korinthiërs 13, vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

Voorwaar, God is liefde.
Maar zonde brengt scheiding en leegheid. God zegt niet: “Pleeg maar zelfmoord, want je bent slecht!” Dit zegt alleen satan. God stuurde echter Zijn geliefde, kostbaarste bezit: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, in Zijn Zoon zat geen zonde.
Maar omdat God liefde is en het bewijs gaf, om Zijn Zoon Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, te sturen, om uw straf te dragen, wil dit zeggen dat Hij ook nu Zijn liefde en vergeving uitreikt! God wil een relatie met Zijn kind, dat Hij tot leven riep.

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Voorwaar, vraag Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uw zonden te vergeven en in uw hart te komen als Heer en Verlosser.
Dank Hem voor wat Hij deed voor u aan het kruis! Dien Hem met heel uw hart en ziel, en laat u dopen als volwassene! Want baby’s kunnen geen levenskeus maken om behouden te worden.

1 Johannes 3, vers 9  Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.
1 Johannes 4, vers 14 tot en met 16  En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld. Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
1 Johannes 5, vers 12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Voorwaar, gij kunt zich opgeven om gedoopt te worden bij de Evangelical Endtime Machine.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com