DutchVideo 2020

God zal uw koppigheid, vijandschap en trots breken

Waarschuwende en profetische boodschap Gods, wordt gebracht door de bode engel Gods om de hele wereld te delen. Luister rebelse generatie! Verbreekt met uw afgoden en uw slechte wandel en wees gehoorzaam aan God.

Gepubliceerd op 5 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:
Hallo, welkom! Op 13 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Jesaja 29, vers 6 Gij zult door de HERE der heerscharen bezocht worden met donder, aardbeving en geweldig gedreun, wind, storm en verterende vuurvlam.
En Exodus 19, vers 19 Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak, en God antwoordde hem in de donder.
En Psalm 77, vers 18 en 19 De wolken goten water uit, het zwerk deed de donder horen, ook vlogen uw pijlen rond. Het gedreun van uw donder rolde voort, de bliksemen verlichtten de wereld, de aarde sidderde en beefde.

Voorwaar, machtig is de God van Abraham, Izaäk en Jacob.
Voorwaar, mijn naam is Donder, en ben een bode engel Gods.

2 Samuël 22, vers 14 De HERE deed de donder uit de hemel weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem.

Voorwaar,

Exodus 15, vers 3 De HERE is een krijgsheld; HERE is Zijn naam.
Exodus 23, vers 25 Maar gij zult de HERE, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.

Voorwaar, welke land dan ook, God zal uw land straffen en mij, de bode engel Gods sturen als u zich niet bekeert van uw zondige wandel!
Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus het volgende:

Leviticus 20, vers 26 Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de HERE, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.

En Leviticus 26, vers 1 Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de HERE, uw God.
En vers 14 tot en met 25 Maar indien gij naar Mij niet luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen versmaadt en van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij geen van mijn geboden doet en mijn verbond verbreekt, dan zal Ik ook aldus met u doen en met verschrikking u bezoeken: tering en koorts, die de ogen verteren en het leven doen verkwijnen; dan zult gij tevergeefs uw zaad zaaien, want uw vijanden zullen het eten. Ik zal mijn aangezicht tegen u keren, zodat gij voor uw vijanden geslagen zult worden, en die u haten, zullen over u heersen, en gij zult vluchten, zonder dat iemand u vervolgt. En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe, en uw trotse macht zal Ik breken en uw hemel maken als ijzer en uw land als koper. Dan zal uw kracht tevergeefs verbruikt worden; uw land zal zijn opbrengst niet geven en het geboomte des lands zal zijn vrucht niet dragen. Indien gij u tegen Mij verzet en naar Mij niet wilt luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder slaan, naar uw zonden; Ik zal het wild gedierte op u loslaten, dat u van kinderen beroven en uw vee uitroeien zal en uw aantal zo zal verminderen, dat uw wegen verlaten zullen zijn. Indien gij u door deze tuchtiging nog niet tot Mij keert en u tegen Mij blijft verzetten, dan zal ook Ik Mij tegen u verzetten en dan zal Ik u ook zevenmaal slaan wegens uw zonden, en over u een zwaard brengen, dat wraak neemt over het verbond; wanneer gij dan in uw steden bijeenkomt, dan zal Ik de pest onder u zenden en gij zult aan de vijand overgeleverd worden.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!