DutchVideo 2021

God zal uw doofheid straffen!

Profetische en waarschuwende boodschap Gods: God waarschuwt elk land! Gij zult niet buigen voor uw beelden en schijnheiligen. Ook, zullen de vaccinatiebedriegers van de draak worden gestraft.

Gepubliceerd op 20 september 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Donder, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, spits uw oren of ze nu klein of groot zijn.
U daar, luister ééns heel aandachtig en heel erg goed met uw oren. Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Leviticus 26, vers 27 en 28 En indien gij desondanks niet naar Mij luistert en u tegen Mij blijft verzetten, dan zal Ik Mij met grimmigheid tegen u verzetten en Ik, ja Ik, zal u zevenmaal tuchtigen over uw zonden.

En Openbaring 13, vers 4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?
En vers 8 en 9 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore.
En vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Voorwaar, China en Japan en Korea en Indonesië en overige landen van Azië, onder andere, velen aanbidden de draak, de duivel!
Luistert u wel? Dit is geen zoete vrucht waar men altijd van kan genieten. Vanwege uw ongehoorzaamheid aan God, zijn velen het eigendom van de duivel, de draak, waar ook vele zogenaamde christenen onder vallen.

Spreuken 12, vers 1 Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar wie terechtwijzing haat, is dom.
En Spreuken 15, vers 31 tot en met 33 Het oor, dat luistert naar de terechtwijzing die ten leven is, zal vertoeven te midden der wijzen. Wie de tucht in de wind slaat, veracht zijn leven; maar wie naar terechtwijzing luistert, verkrijgt verstand. De vreze des Heren voedt op tot wijsheid,
en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
En Spreuken 16, vers 5 Iedere hooghartige is de Here een gruwel; voorwaar, hij blijft niet ongestraft.
En vers 17 en 18 De koers der oprechten is: te wijken van het kwaad;
wie acht geeft op zijn weg, bewaart zijn leven. Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val.
En Spreuken 17, vers 15 Wie een goddeloze vrijspreekt en wie een rechtvaardige veroordeelt, deze beiden zijn de Here een gruwel.
En vers 20 De verkeerde van hart vindt geen geluk, de valse van tong valt in het ongeluk.
En Spreuken 18, vers 10 De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.

Voorwaar, God gaat u straffen vanwege dat u zo doof zijt als al uw afgoden!
God waarschuwt elk land!

Spreuken 19, vers 20 Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat gij ten slotte wijs wordt.

Gij zult u niet buigen voor uw beelden en schijnheiligen want kadosh, heilig is de enige God van Abraham, Izaäk en Jakob.
Ook de vaccinatie misleiders van de draak, de duivel, zullen gestraft worden. De tijd is bijna geslagen! De wereld is onder de controle van satan vanwege de vaccinatie in de mens, het merkteken van het beest, de draak.

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods!
Wees verstandig en sterk en sta klaar zonder vlek van de zonde. Weiger de vaccinatie en stel uw vertrouwen op de Here, die Zijn kinderen zal thuishalen en de ongevaccineerden in Christus. Amen!

Wie niet wil horen gaat verloren!
Knoop dit goed in uw oren! Velen landen zullen bezocht worden. Het is geen natuurramp maar een straf Gods! O jee, het komt! Wees alert!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com