DutchVideo 2023

God zal de opstandigen straffen

Vele landen in de wereld hebben zoveel kansen gehad om zich te bekeren, maar zij hadden geen interesse.

Gepubliceerd op 17 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 16 januari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Marcus 13, vers 4 en 5 Zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken, wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? Jezus begon tot hen te zeggen: Ziet toe, dat niemand u verleide.
En vers 8 Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen nu hier, dan daar, aardbevingen zijn en er zullen hongersnoden wezen. Dat is het begin der weeën.

Voorwaar, overdenkt dit.
De Almachtige God die de aangelegenheden van de ongehoorzame mensen en volken kent, heeft daarom het volste recht om rebellie tegen Zijn kadosh, heilige wetten, geboden en wegen te straffen.

Voorwaar, mijn naam is Donder, en ben een bode engel Gods.
In de wereld wordt men getroffen door aardbevingen en enorme regenval, soms op ongebruikelijke plaatsen; er vinden herhaaldelijk extreme en verwoestende natuurrampen plaats.

Marcus 13, vers 14 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan, waar hij niet behoort – die het leest “en die het hoort”, geve er acht op – laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.
En vers 19 Want die dagen zullen zulk een verdrukking brengen als er niet geweest is van het begin der schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal.
En vers 16 En wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen.
En Zacharia 14, vers 5 En gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia….tot zover.
En Mattheüs 24, vers 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.
En vers 22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Voorwaar, vele landen in de wereld hebben zoveel kansen gehad om zich te bekeren, maar zij hadden geen interesse.
Misschien als God het volk goed door elkaar schudt, wordt de aandacht van het volk getrokken.

Mattheüs 24, vers 33 en 34 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.

Voorwaar,

Jesaja 29, vers 6 Gij zult door de Here der heerscharen bezocht worden met donder, aardbeving en geweldig gedreun, wind, storm en verterende vuurvlam.

Voorwaar, de toenemende gebeurtenissen moet u zien als tekenen van de komst des Heren.
Voorwaar, het ergste zal komen als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zijn sikkel gebruikt.

Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.
En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

Tot slot,

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com