DutchVideo 2013

God wist, een dier is betrouwbaarder dan een mens!

WEET U WAAROM DE HEER DE MENS ALS LAATSTE SCHIEP, EN WAAROM HIJ EEN BEPERKTE OF GELEIDELIJKE STRAF GEEFT? U HOORT HET IN DEZE BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR DE BODE ENGEL GODS IN DE NAAM VAN YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS. BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS EENVOUDIGE DIENSTKNECHT, SCHREEF ALLES WOORD VOOR WOORD OP IN TEGENWOORDIGHEID VAN DE BODE ENGEL GODS!

Gepubliceerd op 24 mrt 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

God maakte de dieren

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 maart 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Voorwaar, ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben een bode engel Gods, en mijn naam is Richter. Shalom, Profeet van de laatste dagen, en de werkers van de laatste dagen, en u die luistert!

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u niets uit mijzelf, maar wat de Here, Yeshua HaMashiach, ook genoemd Jezus Christus, aan u te zeggen heeft.

Genesis 1, vers 25  En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. 

Alle dieren werden vóór de mens nog geformeerd; God formeerde de mens niet ervoor.

God heeft een lange tijd genoten van de dieren, van klein tot groot, en wist: Een dier is betrouwbaarder dan een mens. Dit is ook de reden, dat God de mens ernaast schiep, en toch gaf God de mens heerschappij over de dieren.

In Wijsheid 11, vers 15 tot en met 26 spreek ik verder over de mens:

In hun onverstand en verdorvenheid dwaalden zij zozeer dat ze reptielen en ander ongedierte gingen vereren. U hebt hen voor straf onder zulke dieren bedolven, opdat ze zouden inzien: waardoor iemand zondigt, daardoor wordt hij “of zij” gestraft. Het was geen onmacht van uw almachtige hand, die immers de wereld uit vormeloze materie heeft geschapen. U had een leger beren of grimmige leeuwen op hen kunnen afsturen, of nieuw-geschapen, ongekende beesten, woest en vuurspuwend, rookwolken blazend, met ogen die vreselijke vonken schieten, beesten die niet eens hoefden uit te halen om hen te doden, maar hen alleen al door hun verschrikkelijke aanblik te gronde zouden richten. Ook zonder dat alles hadden ze in één ogenblik kunnen bezwijken wanneer het recht hen zou vervolgen en uw machtige adem hen zou wegvagen. Maar u hebt van alles maat, getal en gewicht bepaald. U bent te allen tijde in staat uw macht te tonen; wie kan de kracht van uw arm weerstaan? Heel de wereld is voor u als een stofje op een weegschaal, als een dauwdruppel die ’s ochtends op de aarde valt. Omdat u alles kunt, ontfermt u zich over iedereen; u ziet voorbij aan de zonden van mensen, opdat zij naar u terugkeren. Alles wat er is hebt u lief, niets van wat u gemaakt hebt is u te min; u zou het niet eens gemaakt hebben als u er een afkeer van had. Hoe zou iets tegen uw wil kunnen blijven bestaan? Hoe zou iets kunnen voortbestaan als u het niet in het leven had geroepen? U, Heer, hebt het leven lief en u spaart alles, omdat het van u is.

Wijsheid 12, vers 1 tot en met 11  Lees dit voor; dit ga ik nu aan u voorlezen: In alles woont uw onvergankelijke geest. Daarom legt u aan hen die dwalen een beperkte straf op. U wijst hen terecht door hen te herinneren aan hun zonden, zodat ze, bevrijd van het kwaad, op u gaan vertrouwen, Heer. Ook de vroegere bewoners van uw heilige land hebt u gehaat om hun gruwelijke praktijken, hun toverij en goddeloze rituelen. Daarom wilde u die wrede kindermoordenaars, mensen die ingewanden aten bij hun maaltijden van mensenvlees en bloed, ingewijden bij orgiën, ouders die hun hulpeloze kinderen slachtten, door onze voorouders laten ombrengen, zodat Gods kinderen op waardige wijze het land konden bewonen dat u zo dierbaar was. Maar zelfs die vroegere bewoners hebt u gespaard, omdat het mensen waren. U hebt horzels op hen afgestuurd als voorboden van uw leger, om hun ondergang geleidelijk aan te bewerkstelligen. Dat was niet uit onmacht: u had de goddelozen in een veldslag kunnen uitleveren aan de rechtvaardigen, hen aan angstaanjagende beesten kunnen overlaten, of hen met een enkel woord kunnen wegvagen. Maar door de straf geleidelijk aan te voltrekken hebt u hun de kans gegeven om naar u terug te keren, hoewel u wist dat het een verdorven geslacht was, dat het kwaad hun was aangeboren en dat hun denken nooit ofte nimmer zou veranderen. Want dat volk was van meet af aan vervloekt.

De bode engel Gods sprak verder:

Deuteronomium 27, vers 21  Vervloekt is hij, die gemeenschap heeft met een dier. En het gehele volk zal zeggen: Amen.

Prediker 3, vers 18  Ik zeide bij mijzelf: Wat de mensenkinderen betreft, God wil hen schiften en laten zien, dat zij eigenlijk dieren zijn.

Johannes 3, vers 16 en 17 en 18  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, overdenk deze boodschap, maak uw keus en ga naar Jezus Christus, Yeshua HaMashiach!

Wees betrouwbaar, durf uw hart te openen en vraag Hem om vergeving van al uw zonden. Schrijf het op en breng alles in gebed bij Hem, die u vergeven wil. Hij zal u aanraken en u bedekken onder Zijn bescherming en Zijn kostbaar Bloed. Vraag hiernaar! Ga ook naar een volle evangelische of pinksterkerk, en laat voor u bidden.

Ik ga nu, het was mij een genoegen, en ik zegen u namens de Almachtige, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Deze zegen spreken wij uit in de hemel: Ruacha, Yeshu, Shalom!

In de verte hoorde Benjamin nog zachtjes: Maranatha, Yeshua, Emanuel zeggen.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com