DutchVideo 2023

God wil u wakker schudden!

Voorwaar, wat zijn uw eigen voornemens en hoe vaak hebt u niet gefaald? Heeft Jesaja niet over u gesproken?

Gepubliceerd op 3 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 3 januari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zou u het toelaten dat de Here God Zijn levensadem in uw neus zou blazen?

En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis…Genesis 1, vers 26

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus wil u heel graag nederig maken en corrigeren.

Jeremia 1, vers 9 Toen strekte de Here zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de Here zeide tot mij: Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond.
En vers 17 Gij dan, gord uw lendenen, maak u op en spreek tot hen al wat Ik u gebieden zal; verschrik niet voor hen, opdat Ik u niet voor hen doe verschrikken.
En vers 19 Al zullen zij tegen u strijden, zij zullen u niet overmogen, want Ik ben met u, luidt het woord des Heren, om u te bevrijden.

Voorwaar, de Heere wil u wakker schudden in de diepste van uw wezen, voordat het te laat is!

Jeremia 2, vers 19 Laat uw boosheid u tuchtigen en uw afdwaling u kastijden; weet en zie, dat het boos en bitter is, dat gij de Here uw God hebt verlaten, en dat er geen vrees voor Mij bij u is, luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen.

Bekeert u!, luidt het woord des Heren.

En Jeremia 2, vers 21 en vers 29 Ik echter had u geplant als een edele druif, een volkomen zuiver zaad; doch hoe zijt gij Mij veranderd in wilde ranken van een vreemde wingerd! Waarom wilt gij tegen Mij twisten? Gij allen zijt van Mij afvallig geworden, luidt het woord des Heren.

Voorwaar, wat zijn uw eigen voornemens en hoe vaak hebt u niet gefaald?
Heeft Jesaja niet over u gesproken?

Marcus 7, vers 6 Maar Hij zeide tot hen: Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.
En vers 14 en 15 En toen Hij de schare wederom tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort allen naar Mij en verstaat wèl: Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt.
En vers 20 tot en met 23 En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.

Voorwaar, bedenkt u: wat zou er uit de Here Gods levensadem komen?
Al het goede komt van Hem. De Here zegt dat Hij u zal vernederen; als u Zijn geboden blijft overtreden, zal Hij u op meer manieren gaan straffen.

Leviticus 26, vers 18 En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe.

Voorwaar, mijn naam is Kereach, en ik ben een bode engel Gods.

Wees niet eigenwijs maar wijs, en onderhoud uw relatie met de Heer. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com