DutchVideo 2012

God waarschuwt tegen waarzeggerij en het occulte

Een krachtige waarschuwing tegen waarzeggerij en magische toverkracht, daar de bron uit satan is. Misschien is dit wel uw laatste kans, u af te wenden van elke occulte praktijk!

Gepubliceerd op 9 mei 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

waarzegger

Volledige weergave:

Hallo! Dit visioen is op 9 mei 2012 aan Benjamin gegeven…

Benjamin, wat ik jou te zeggen heb, schrijf dit op.

“Waar ben ik?”

Kijk maar eens om je heen…

“Dit lijkt wel een hut”, zei ik.

Schrijf alles op daar!

Ik zag een veer en oud papier…

Ik liep er heen en deed, wat de engel opdroeg. Ik vroeg nogmaals, “Waar ben ik?”

Schrijf eerst maar op, wat ik je ga zeggen, zei de engel, schrijf op.

Benjamin, weet je wat ‘bedekt’ en ‘verborgen’ betekent?

“Nee”, zei ik.

In het Latijns?

“Ik spreek geen Latijns!”

Benjamin, kom op, schrijf.

“Oh, dit ook dus, oké”.

Het betekent: occult.

Als mensen zich afkeren van de enige ware God en zich richten tot de valse goden, zegt God dat dit geestelijk overspel is.

Ze moeten ook niet denken, dat ze gezegend worden.

Handelingen 16, vers 16 tot 18  Hier staat geschreven: Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen, die bezeten was door een geest, en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Terwijl ze achter Paulus en ons aan liep, schreeuwde ze aan één stuk door: ‘Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden!’ Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe: ‘Ik beveel je in de naam van Jezus Christus: verlaat haar!’ En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg.

De engel sprak verder, Iemand ging naar een waarzegster…

Haar voorspellingen, van Annie, waren zo positief, vooral toen deze waarzegster over haar overleden tante sprak. Ze kreeg een brok in de keel, wat was ze geweldig!

Er zijn meer dan 50.000 waarzeggers in Parijs, zei de engel, en gaf:

Openbaring 21, vers 8  Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.

Door hun toverij werden velen verleid, waaronder ook vele kinderen Gods.

Een vrouw maakte eens een afspraak met een waarzegger. Deze man had een kamer in de Hasseltse Boschstraat. Ze maakte een afspraak met de waarzegger, want dat stelde hij eerst voor. Deze dame werd verdoofd en aangerand, en ze diende een klacht in bij de politie.

God roept: Wijk niet af!

Spreuken 7, vers 25 tot 27  Hier staat geschreven: Volg de wegen van zo’n vrouw niet, dwaal niet op haar paden. Veel slachtoffers heeft zij gemaakt, talloos velen zijn door haar geveld. Haar woning is de toegang tot het dodenrijk, van daar daal je af tot in de kamers van de dood.

God eist dat wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen!

2 Corinthiërs 5, vers 7  We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.

Het woord ‘toverij’ betekent in het Grieks: drugs, en velen gaan kapot door de magie kracht van satan.

Openbaring 21, vers 8  Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.

De engel sprak verder, En dit is hun deel, spreekt God.

Wilburn was Amerikaan. Hij voorspelde zijn eigen toekomst met kaarten. Alles kwam uit, en ook voor anderen. Hij ontdekte ook, dat velen gingen scheiden onder andere.

Hij vond Jezus Christus in zijn leven. Hij waarschuwde voor het gevaar van alle occulte praktijken!

De bron van de waarzeggers is de bron van satan!

Sommigen hebben hierdoor doodservaringen en zelfmoordgedachten.

Vele huwelijken zijn verwoest.

Velen denken een gave te hebben, maar ze vergeten dat de satan de vader is van de leugen.

Deuteronomium 18, vers 10 tot en met 14  Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn. Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, ú heeft de HEER, uw God, dat verboden.

Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen.

Romeinen 1, vers 25  Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen.

Ook in Galaten 5, vers 20, zei de engel, en hier staat geschreven:  afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit.

De engel zei verder, God maakt u duidelijk dat het de werken van hun vlees zijn.

Elke waarzeggerij, afgoderij, toverij, wicca, is ook afgoderij, zei de engel, en gaf:

Hebreeën 9, vers 27  Het is het lot van de mens eenmaal te sterven, en daarna komt het oordeel.

Bekeer u! zei de engel, en gaf:

Leviticus 19, vers 26 en Ezechiël 13, vers 6 en 7  Hier staat geschreven, in Leviticus 19, vers 26: Gij zult niets met het bloed eten; gij zult op geen vogelgeschrei acht geven, noch guichelarij plegen.

En in Ezechiël 13, vers 6 en 7 staat: Zij zien ijdelheid en leugenachtige voorzegging, die daar zeggen: De Here heeft gesproken! Daar de Here hen niet gezonden heeft, en zij geven hope van het woord te zullen bevestigen. Ziet gij niet een ijdel gezicht, en spreekt een leugenachtige voorzegging, als gij zegt: De Here spreekt, daar Ik niet gesproken heb?

De engel sprak verder, Er zijn vele deuren, en gaf:

2 Koningen 21, vers 6 en 7  Ja, hij deed zijn zoon door het vuur gaan, en pleegde guichelarij, en gaf op vogelgeschrei acht. En hij stelde waarzeggen en duivelskunstenaren; hij deed zeer veel kwaad in de ogen des Heren, om Hem tot toorn te verwekken. Hij stelde ook een gesneden beeld van het bos, dat hij gemaakt had, in het huis, waarvan de Here gezegd had tot David en tot zijn zoon, Salomo: In dit huis en in Jeruzalem, die ik uit alle stammen van Israël verkozen heb, zal ik mijn naam zetten in eeuwigheid.

Johannes 10, vers 9  Ik ben de deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Misschien is dit uw laatste kans wel!

Ik zeg nogmaals: God zegt dat u nog één kans krijgt, om u af te wenden van uw duivelse praktijken. Hoeveel levens hebt u al verwoest?

Hebreeën 9, vers 27  Het is het lot van de mens eenmaal te sterven, en daarna komt het oordeel.

De engel sprak verder, Het beste geschenk van God is eeuwig leven.

Dit krijgt u er voor terug! U krijgt dit in Jezus Christus.

Romeinen 6, vers 23  Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

De engel sprak ook, Jezus zegt ook: Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.

De engel sprak de woorden van Jezus, die hier ook staan, na: Ik ben het Licht der wereld, wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Open uw andere deur, de deur van uw hart!

Jezus Christus wil u vergeven. Hij is machtiger dan de satan. Zijn naam bevat al kracht!

Sluit uw ogen en bekeer u; het is nog niet te laat. Ga naar een evangelische kerk, waar ze samen met u bidden, maar stel niet uit!

Benjamin, de tijd is nabij; God roept, maar wie niet wil horen, gaat verloren.

Velen zeggen: “God is liefde”.
Ja, al zo lang! Maar Hij straft om u in te laten zien, dat u geen spelletjes meer moet spelen met Hem. Maak uw keus en overdenk dit, en God zal u raken.

Benjamin, rust maar weer in je bed.

“Wacht!”, zei ik, “waar was ik?”

De engel zei, Op het eiland Patmos, waar Johannes was, en dit was zijn plek.

Tot slot, Benjamin, waarzeggers profiteren van de crisis, maar satan van hen.

Jezus Christus is de enige Weg voor behoud.

Benjamin, na het opschrijven, zal je hoofd weer leeg zijn, zoals het was.

Dit alles kwam van de Almachtige, die tot de mens spreekt in deze duistere dagen!

Zie, de Maan… zie, de sterren! Waar zijn ze?

Alles gaat voorbij, maar er komt een nieuwe Aarde voor de kinderen Gods.

Shalom en Amen!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com