DutchVideo 2019

God spreekt tot Zijn Profeten en zendt zelfs engelen

Hij geeft Zijn boodschappen door, wat weldra geschieden moet en ook veranderd moet worden in vele levens, van hen die in hokjes denken. De Here, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, geeft ook vermaning aan alle kerken wereldwijd, zo ook aan Ruach in de Filipijnen, of aan hen die de Heilige Geest van God lasteren! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 4 mrt 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 4 maart 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de allerhoogste en machtigste en kadosh, heiligste en krachtigste Naam ooit, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Zeg: “Amen!”
Voorwaar, mijn naam is Power!

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, gelooft u en begrijpt u deze woorden wel?
Dit wil dus zeggen dat God tot Zijn Profeten spreekt, evenzo in hun geest. En Hij zendt zelfs engelen, om Zijn boodschap door te geven, wat weldra geschieden moet, en ook veranderd moet worden in vele levens, van hen die in hokjes denken!

Openbaring 22, vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.

En Hebreeën 1, vers 7  En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. Zeg: “Amen!”
En vers 9  Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.

Zeg: “Amen!” Voorwaar, 

Filippenzen 3, vers 14  Maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.
En Filippenzen 4, vers 4 en 5  Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.

Voorwaar, de Here geeft vermaning aan alle kerken van de wereld, evenzo aan Ruach in de Filipijnen! 

1 Thessalonicenzen 5, vers 19 en 20  Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet.

Voorwaar!
Beng geen evangelie naar de begeerte om zielen te winnen met zoete broodjes en honing, die men graag eet, vanwege een gehoor dat verwend is. Voorwaar, sommigen menen dat God altijd vergeeft en alles maar goedkeurt. Want God is toch liefde?

2 Timotheüs 4, vers 2 tot en met 4  Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

En Titus 1, vers 11 tot en met 16  Men moet hun de mond snoeren, daar zij gehele gezinnen ondersteboven keren en, om oneerlijke winst te maken, onbehoorlijke dingen leren. Iemand uit hun kring, hun eigen Profeet, heeft gezegd: Leugenaars zijn de Kretenzen altijd, beesten en vadsige buiken. Dit getuigenis is waar. Daarom, weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, en niet het oor lenen aan Joodse verdichtsels en geboden van mensen, die zich van de waarheid afkeren. Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet. Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk.

Voorwaar, het evangelie is als een 4-gangenmenu, alles erop en eraan.
Hoe kan men nu groeien van een kerk, die de schaapjes maar toetjes en pap blijft voeden? Voorwaar, als Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, spreekt namens Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, en u zegt dat deze persoon in de hel komt, dan is er geen hoop of genade meer, hoe mooi u het evangelie ook op de tong smeert! Voorwaar, God haat roddelaars en kwaadsprekers en die boos van wandel zijn, en zo ook die God afspiegelen als een doetje, een watje, en als dom, die alles maar goedkeurt en vergeeft.

1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem “of in haar”. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.
1 Johannes 4, vers 9  Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
En vers 12  Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.

Voorwaar, vreest God! 

Mattheüs 10, vers 27  Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het licht; wat gij u in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken.
En Mattheüs 12, vers 31  Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden.

Voorwaar!
En als men dus de gezalfden des Heren lastert, Gods Profeet en Profetes, waar Gods Geest aanwezig is, betekent het dat men God gelasterd heeft en dat men niet vergeven wordt. Er is geen hoop of redding of behoudenis meer!

Mattheüs 10, vers 32 tot en met 37  Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem “of haar” zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is. Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig.

Amen! Wie terechtwijzing haat, is dom.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com