DutchVideo 2020

God schonk Benjamin 100% vergeving en genade

Open uw oren en hart en gedachten voor wat de Heilige Geest Gods vandaag tot u te zeggen heeft in deze boodschap Gods. En luister ook naar de boodschap: ‘Profeet Benjamin vraagt vergeving!’ Ook u mag uw reiniging en vergeving en verlossing onderhouden, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en met een schone lei opnieuw beginnen.

*******

Gepubliceerd op 29 april 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 29 april 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods.

Open uw oren en hart en gedachten voor wat de Heilige Geest Gods tot u te zeggen heeft.
Voorwaar, wie bent u, om Gods dienstknecht en Profeet te veroordelen? Wie zijt gij, wanneer gij niet wilt geloven in Gods werk en uitgekozen en vooral aangewezen Profeet?

Voorwaar, zo spreekt de Allerhoogste, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:
Onbesnedene van hart en oren, Ik ben de Allerhoogste! En wie hem haat, haat ook Mij, en haat ook de Vader. Voorwaar, luister ook naar de boodschap: ‘Profeet Benjamin vraagt vergeving!’

Lukas 23, vers 34  En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun… tot zover.

Profeet Benjamin Cousijnsen heeft diep berouw van zijn daden, en erge spijt, en had dus gezondigd…
ondanks dat hij in de Hemel uitgekozen werd en ingezegend daar door de Profeten Gods als eindtijdprofeet van de laatste dagen. Voorwaar, net als Henoch zag Profeet Benjamin vaak Gods openbaringen, visioenen, en werd hij wel eens meegenomen en zag zelfs de Heilige Hemelen en de engelen en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar!
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, had Profeet Benjamin Cousijnsen, die toen in die tijd in zonde leefde, echt kunnen doden in Zijn Heiligheid, en bij het brengen van de boodschappen Gods, gebracht door de engelen Gods! Voorwaar, elke woord van God, dat wordt overgebracht en opgeschreven door Benjamin, werd in Gods Heiligheid, in het bijzijn van een bode engel Gods, overgebracht. God kent Benjamin beter dan wie ook, en schonk hem 100% vergeving en genade. God is ware liefde en veel meer dan een mens of een gevoel! Een mens kan blijven oordelen en wijzen, onder andere, zoals satan dit wil, en blijven verwonden en ontmoedigen! God doet dit niet! Benjamin heeft geleerd van zijn fouten, en houdt van zijn vrouw, met zijn hart en ziel en verstand, en van zijn twee kinderen van 1 en 2 jaar.

Voorwaar, als u niet gelooft in de boodschappen Gods, of het bovennatuurlijke van God,
of vergeving of redding door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, of Gods plan voor uw leven, heeft het ook geen zin, om naar de gezegende boodschappen te luisteren. Voorwaar, deze boodschap wil ik, Revorme, u onder de aandacht brengen, met de titel: ‘Zowel de mens als de engelen worden getest op de Aarde’, en tja, zelfs de Twee Getuigen, onder anderen. Voorwaar, wie u ook bent, kom naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Hij houdt ook van u, en heeft ook voor u Zijn leven gegeven en toonde Zijn liefde aan het kruis, en vergaf al uw zonden, en reinigde u van alle, alle overtredingen! Ook u mag uw reiniging en vergeving en verlossing onderhouden, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en met een schone lei opnieuw beginnen, net als Benjamin deed.
U moet door deze boodschap heen de genade en liefde van God zien.

Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Alle glorie en dank en eer gaat uit naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

PS  Vaak gebruiken engelen ook voorbeelden en beeldspraak, onder andere.


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com