DutchVideo 2015

God kiest niet voor uw verslaving, uw afgod!

Boodschap Gods: Bent u een rookverslaafde, maar wel een Christen en/of een goed mens? En u zegt, “Maar ik doe veel voor de mensen!” De Heer laat u onder andere weten: als u blijft volharden in uw zonde, uw verslaving, dat noch hemel noch diepte u zullen kunnen redden voor het eeuwige leven in de hel!

Gepubliceerd op 27 april 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Smoking

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 27 april 2015 bracht een engel des Heren woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Reoch en ben een engel des Heren.

Voorwaar, 

Johannes 12, vers 37  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem.

En Romeinen 7, vers 19  Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik.

Voorwaar, hoe kunt gij nu Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aanbidden, en getuigen en juichen?

Romeinen 7, vers 15  Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik.

Voorwaar, maar uw wandel moet schoon zijn.
Een roker komt Gods Koninkrijk echt niet binnen, al doet u nog zoveel voor de mensen!

Romeinen 8, vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

Voorwaar, God koos wel voor u, maar niet voor uw afgod, uw verslaving! 

Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Ja, prachtige woorden zijn dit, en dit wordt door velen gelezen.
Zelfs velen spreken dit en dragen het in hun hart en gedachten, en kennen vele Bijbelteksten uit hun hoofd! Maar laten wij engelen u eens gaan belichten in de rook… Weet u wel, dat wanneer u dit zegt, wat in Romeinen 8, vers 38 en 39 staat, wat net aan u is voorgelezen, dat u dan liegt? Want voor u telt: ‘Want ik ben verloren, verzekerd van de eeuwige hel van rook en vuur en zwavel’.

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Voorwaar, indien u volhardt in uw zonde, zullen noch hemel noch diepte u kunnen redden voor het eeuwige leven in de hel!
Voorwaar,

1 Korinthiërs 3, vers 17  Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

En 2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Voorwaar, bekeer u en vraag Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, om vergeving! 

2 Korinthiërs 10, vers 3 tot en met 8  Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. Gij ziet aan, wat voor ogen is. Indien iemand de vaste overtuiging heeft van Christus te zijn, dan overwege hij toch ook bij zichzelf, dat, even goed als hij van Christus is, wij ook van Christus zijn. Want al ging ik nog iets verder in het roemen op onze bevoegdheid, die de Here gegeven heeft om u op te bouwen en niet om af te breken, ik zou niet beschaamd uitkomen.

Voorwaar, in de Evangelical Endtimemachine kunt u meer over onder andere het roken vinden.
Voorwaar,

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com