DutchVideo 2014

God kiest ervoor om een deel met de bazuin op te wekken

BOODSCHAP, OVERGEBRACHT DOOR HETRICK, IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS, STOND OP UIT DE DOOD, DE ALMACHTIGE GOD OVERWON DE DOOD!

Gepubliceerd op 30 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

opstanding der doden2

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Deze boodschap Gods is ontvangen op 30 april 2014 door Benjamin Cousijnsen, Gods ware eindtijdprofeet van de laatste dagen.

Shalom! Wees gegroet, dienstknecht des Allerhoogste.

Voorwaar, mijn naam is Hetrick en begroet u allen in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Voorwaar,

1 Korinthiërs 15, vers 55 tot en met 57  Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

Voorwaar, zoals Yeshua HaMashiach opstond uit de dood, en is opgewekt, heeft de almachtige God de dood verzwolgen en overwonnen!

Het sterfelijke is afgedaan dus. Voorwaar, God haalde Henoch levend weg, en zo ook Elia. Voorwaar, velen zoals ik, Hetrick, zijn werkelijk in de hemel, en hoefden dus niet op de bazuin te wachten. En zelfs Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, leeft!

1 Korinthiërs 15, vers 44  Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt.

Voorwaar, toch kiest God er ook voor, om een deel met de bazuin op te wekken.

1 Korinthiërs 15, vers 52  In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

Voorwaar, wie zich heeft laten dopen, en een relatie heeft opgebouwd en onderhoudt met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, mag zich verblijden!

Openbaring 3, vers 8  Hier staat geschreven: Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.

Openbaring 1, vers 8  Hier staat geschreven: Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.

1 Korinthiërs 15, vers 40  Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse.

Voorwaar, waar uw hart vol van is, daar zal u zijn.

Dus u, die luistert als ongelovige: de dood is er niet meer!

Lukas 7, vers 13 tot en met 15  En toen de Here haar zag, werd Hij met ontferming over haar bewogen en Hij zeide tot haar: Ween niet. En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan – de dragers stonden stil – en zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en Hij gaf hem aan zijn moeder.

Voorwaar, als Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, u eeuwig leven wil geven, en al uw bergen zonden wil vergeven, en u gelukkig wil maken, dan gaat u toch niet zeggen:

“Ik wil van Hem niets weten”?

Nu u weet, dat het doorgaat met uw leven, zou ik de hel vermijden, door u over te geven aan de Zoon van God, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Voorwaar, kies heden hemel of hel, voor of tegen!

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com