DutchVideo 2019

God keurt het tegennatuurlijke af, 100%!

Waarschuwende boodschap Gods: Laat dit duidelijk zijn. God heeft geen fouten gemaakt. Licht en duisternis gaat niet samen, hoe men ook alles nog zo normaal vindt in deze duistere wereld. Men zegt: “Men moet ons accepteren, hoe we zijn”. En al praat men nog zo mooi, niemand kan de duisternis in het licht plaatsen. Hun einde is de hel! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 5 augustus 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 5 augustus 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de allermachtigste en kadosh, heilige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Genesis 1, vers 3 en 4  En God zeide: Er zij licht; en er was licht. En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

Voorwaar, licht en duisternis gaat niet samen! 

Lukas 11, vers 34 tot en met 36  De lamp van het lichaam is uw oog. Indien dan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht, maar wanneer het slecht is, is ook uw lichaam duister. Zie dan toe, dat wat licht in u is niet duisternis zij. Indien dan uw lichaam geheel verlicht en geen deel duister is, zal het geheel verlicht zijn, evenals wanneer de lamp u met haar schijnsel verlicht.

Voorwaar, indien u zich niet bekeert en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, verwerpt, zijt u niet in het licht, en wordt u geheel duister.
Wee u! Waar duisternis, is satan. Maak de juiste beslissing, want anders wachten u daadwerkelijk wormen en maden die door u heen kruipen, en slangen in de hel, waar het lichaam kapotgeslagen wordt, elke keer opnieuw!

Lukas 4, vers 5 tot en met 8  En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.

Johannes 15, vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.

En Lukas 21, vers 17  En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 

Mattheüs 7, vers 6  Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.

Leviticus 18, vers 22 en 23  En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het. En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen; en een vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke ontucht is het.
En vers 30  Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de Here, uw God.
En Leviticus 20, vers 13  Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, – beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen.

Deuteronomium 11, vers 26  Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor.
En Deuteronomium 22, vers 5  Een vrouw mag geen kleren en attributen van een man dragen en een man mag geen vrouwenkleren dragen. Want de Heer verafschuwt ieder die zulke dingen doet. 

Voorwaar, 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Laat dit duidelijk zijn: God heeft geen fouten gemaakt.
Hoe men ook alles normaal vindt in deze duistere wereld, God keurt het tegennatuurlijke af, 100%!

Exodus 34, vers 12  Neem u in acht, dat gij geen verbond sluit met de inwoners van het land, waarheen gij gaat, opdat zij niet tot een valstrik in uw midden worden.

Leviticus 18, vers 25  Het land toch werd verontreinigd en Ik vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners uitspuwde.
Vers 27  Want al deze gruwelen deden de lieden van het land, die vóór u waren, zodat het land onrein werd.
En vers 29  Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden.
En Leviticus 20, vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.

Voorwaar, men zegt: “Men moet ons accepteren, hoe we zijn”.
En al praat men nog zo mooi, niemand kan de duisternis in het licht plaatsen!

Mattheüs 22, vers 18  Doch Jezus doorzag hun valsheid en zeide: Wat verzoekt gij Mij, huichelaars?
En Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Voorwaar, zo breed de weg is, die tot het verderf leidt, zo is echter de hel groter dan de Hemel, waar velen voor eeuwig verloren gaan! 

Mattheüs 13, vers 39 tot en met 42  Het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

Voorwaar, laten wij dit overdenken:
Denkt gij werkelijk, dat al dat tegennatuurlijke, met die carnaval- en botox-vertoning de Hemel in komt? Nee dus! Licht en duisternis gaat niet samen; hoewel de paus daar wel een voorstander van is en een wereldreligie wil, is hun einde de hel!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com