DutchVideo 2021

God is uw Leermeester!

Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. Hoe goed hebt gij de onmachtige geholpen, en de krachteloze arm gesteund! Wat hebt gij goede raad gegeven aan hem die wijsheid mist, en welk een inzicht hebt gij overvloedig bekend gemaakt! Met wiens hulp hebt gij zulke woorden geuit, en wiens geest ging van u uit?

Gepubliceerd op 25 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 22 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mireach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, voorwaar, voorwaar,

Lucas 18, vers 1 Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.
En Jozua 1, vers 9 Heb Ik, “JHWH”, u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.
Psalm 34, vers 5 Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.
En vers 8 De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.
En vers 10 Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.
En vers 20 Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE.

En Job 15, vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik geschouwd heb, dat wil ik vertellen.
En Job 22, vers 28 en 29 Wanneer gij tot iets besluit, dan komt het tot stand, en op uw wegen straalt het licht. Wanneer men vernedert, zegt gij: Omhoog! en wie de ogen neerslaat, die helpt Hij.
En Job 23, vers 11 en 12 Mijn voet bleef vast in zijn spoor, ik hield zijn weg zonder af te buigen; het gebod zijner lippen deed ik niet wijken, in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond.
En Job 26, vers 2 tot en met 4 Hoe goed hebt gij de onmachtige geholpen, en de krachteloze arm gesteund! Wat hebt gij goede raad gegeven aan hem die wijsheid mist, en welk een inzicht hebt gij overvloedig bekend gemaakt! Met wiens hulp hebt gij zulke woorden geuit, en wiens geest ging van u uit?
En Job 36, vers 22 Zie, God handelt verheven in zijn kracht; wie is een leermeester als Hij?
En vers 24 Denk eraan, dat gij zijn werk verheerlijkt, hetwelk de mensen bezingen.
En vers 26 Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet, het getal zijner jaren is onnaspeurlijk.
En Job 39, vers 14 Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo groot is? of laat gij aan hem uw zwoegen over?
En Psalm 2, vers 4 Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.
En vers 9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.
En Psalm 3, vers 4 en 5 Maar Gij, HERE, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft. Als ik luide roep tot de HERE, antwoordt Hij mij van zijn heilige berg.

En Psalm 5, vers 7 Gij richt te gronde de leugensprekers, de HERE verafschuwt de man van bloed en bedrog.
En vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem “of haar” met welbehagen als met een schild.
En Psalm 7, vers 13 tot en met 18 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Zie, wie met ongerechtigheid bevrucht werd, is zwanger van onheil en baart leugen. Hij “of zij” delft een kuil en graaft die uit, maar valt zelf in de groeve die hij “of zij” maakte. Het onheil dat hij “of zij” stichtte, keert weder op zijn “of haar” hoofd, en zijn “of haar” geweld komt neder op zijn “of haar” schedel. Ik zal de HERE loven naar zijn gerechtigheid, en de naam des HEREN, des Allerhoogsten, psalmzingen.

En Psalm 9, vers 2 tot en met 5 Ik zal U loven, HERE, met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen; in U wil ik mij verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste, nu mijn vijanden terugdeinzen, struikelen en vergaan voor uw aangezicht. Want mijn pleitzaak en mijn geding hebt Gij berecht, als rechtvaardig rechter de rechterstoel bestegen.
En vers 8 Maar de HERE zetelt voor eeuwig, zijn rechterstoel heeft Hij ten gerichte gezet.
En vers 11 Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE.
En Psalm 10, vers 15 Verbreek de arm van de goddeloze en boze, straf zijn “of haar” goddeloosheid, totdat Gij ze niet meer vindt.
En Psalm 20, vers 7 Nu weet ik, dat de HERE zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand.
En Psalm 23, vers 5 en 6 Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.
En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem des HEREN is vol glorie.
En Psalm 31, vers 15 Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt mijn God.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com