DutchVideo 2015

God is liefde maar vindt niet alles maar goed!

Boodschap Gods: Hoe ziet uw wandel eruit? Het is beter de Here te vrezen, dan maar te geloven dat, omdat God liefde is, Hij alles maar moet tolereren. God houdt er niet van dat u Hem ziet als een God, die alles maar goed vindt!

Gepubliceerd op 7 okt 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Ephesians 4, verse 22-24

Volledige weergave: 

Van harte welkom! Op 7 oktober 2015 bracht een bode engel van God woord voor woord, namens de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Scharfety en ben een bode engel Gods.

Jesaja 52, vers 13  Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn.
Jesaja 65, vers 1 tot en met 2  Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik. De ganse dag breidde Ik mijn armen uit naar een opstandig volk, dat volgens eigen overleggingen wandelde op een weg, die niet goed is.

Voorwaar, 

Jeremia 30, vers 5 en 6  Want zo zegt de Here: Angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. Vraagt toch, ziet, of een man baart; waarom zie Ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende en heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen?
En vers 14 en 15  Al uw minnaars hebben u vergeten, zij vragen naar u niet. Want Ik heb u geslagen, zoals een vijand slaat, zoals een meedogenloze tuchtigt, om de grootte van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden geweldig zijn. Wat schreeuwt gij om uw breuk, omdat uw pijn dodelijk is? Om de grootte van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden geweldig zijn, heb Ik u dit aangedaan.

Voorwaar, luister aandachtig! 

Ezechiël 7, vers 4  Ik zal u niet ontzien en geen deernis hebben, maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult weten, dat Ik de Here ben.
En vers 8  Nu zal Ik weldra mijn grimmigheid over u uitstorten en mijn toorn ten volle over u brengen, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden.
En vers 19  Hun zilver zullen zij op straat werpen en hun goud zal een voorwerp van afschuw zijn; hun zilver en goud zullen hen niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren; zij zullen zich daarmee niet kunnen verzadigen, noch daarmee hun binnenste kunnen vullen, want het is hun een struikelblok tot ongerechtigheid geweest.

Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Sirach 2, vers 12 tot en met 18  Wee de laffe harten en de slappe handen, de zondaar die twee paden bewandelt. Wee het wankelmoedig hart, want het heeft geen vertrouwen; daarom wordt het niet beschermd. Wee jullie die niet langer volharden, wat zul je doen als God je opzoekt? Wie ontzag heeft voor de Heer verzet zich niet tegen zijn woorden, wie hem bemint volgt zijn wegen. Wie ontzag heeft voor de Heer wil hem welgevallig zijn. Wie hem bemint leeft volledig vanuit de wet. Wie ontzag heeft voor de Heer houdt zijn hart bereid en vernedert zich voor hem. ‘We vallen liever in handen van de Heer dan in handen van mensen, want zijn ontferming is zo groot als zijn majesteit.’
Sirach 6, vers 20  Hoe hard is de wijsheid voor wie niets geleerd heeft, een dwaas houdt het niet bij haar uit.
En vers 23  Luister, mijn kind, aanvaard mijn inzicht, wijs mijn raad niet af.
Vers 26  Benader haar met hart en ziel, volg met al je kracht haar wegen.
Vers 31  Als een sierlijk gewaad trek je haar aan, als een vreugdekrans zet je haar op je hoofd.
En Sirach 9, vers 2  Geef je hart niet zó aan een vrouw dat zij de baas over je wordt.
En Sirach 21, vers 4 tot en met 6  Gewelddadigheid en trots verwoesten rijkdom, zo valt het huis van de hoogmoedige in puin. God hoort het gebed van een arme en dan oordeelt hij snel. Wie berispingen afwijst gaat de weg van een zondaar, maar wie ontzag heeft voor de Heer komt tot inkeer.
En vers 1  Mijn kind, als je gezondigd hebt, ga er niet mee door, bid om vergeving voor je zonden.

Voorwaar, hoe ziet uw wandel eruit?
Het is beter de Here te vrezen, dan maar te geloven dat, omdat God liefde is, Hij alles wel maar moet tolereren! Voorwaar, God houdt er niet van dat u Hem ziet als een God, die alles maar goed vindt. Wie moet zich nu onderwerpen? God of u?
God is liefde, maar ook rechtvaardig en heilig!

Efeziërs 4, vers 17  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken.
Vers 21 tot en met 24  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com