DutchVideo 2014

God is kadosh, heilig! en ‘Rome’ is schijnheilig! 

Boodschap Gods: Ze noemen zich ‘Heiligen’ in Rome! Maar God is kadosh, heilig! en Rome is schijnheilig! Rome wil dat het tegennatuurlijke als normaal wordt gezien, omdat velen onder de zogenaamde Heiligen zelf homoseksueel zijn!

Gepubliceerd op 20 okt 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Rome and its so-called saints are hypocrites

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op maandag 20 oktober 2014 bracht een engel des Heren, woord voor woord, de volgende boodschap over, namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth!

Voorwaar, Rome, ik ben de engel des Heren, en mijn naam is Michaël.
Voorwaar, ik spreek tot Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, die alles opschrijft en alles 100% aan de wereld doorgeeft, in de volle waarheid!

Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden.

Voorwaar, uw zaligmaking en geboden zijn niet Gods geboden!
Voorwaar, vanaf 2011 tot en met 2014 liepen, zowel het kindermisbruik als wel de homoseksuele omgang, in Rome zelf weer op! Voor de ogen van de wereld werden eerst vele priesters uit het ambt gezet, vanwege het zich niet houden aan Gods geboden. Voorwaar, Rome gaf vele schadevergoedingen weg aan de ouders van de misbruikte kinderen, en heeft vele priesters in het verborgene beschermd en gewoon weer teruggezet als priester!

Voorwaar, God duldt echter geen zonde!
Luister naar de boodschap van 18 januari 2013, met als titel: ‘Openbaring Gods: Homoseksueel is bezetenheid!’ Voorwaar, let op: op 29 juli 2013 werd u dat reeds geopenbaard en voorzegd in de boodschap, met als titel: ‘Pas op! Zijn charismatische charmes verblinden u!’ Wat gebruikt men veel tactieken!

Voorwaar, wie is heilig?
Alleen God!

Johannes 4, vers 24  Lees voor: God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

Voorwaar, de documenten over homoseksualiteit werden op 17 oktober 2014 aan de wereld bekendgemaakt, waarin stond:
dat personen met homoseksuele aanleg met achting, medegevoel en tact tegemoet getreden en behandeld moeten worden, om een onjuiste discriminatie te vermijden. Voorwaar, Rome wil dat het tegennatuurlijke als normaal wordt gezien, omdat velen onder de zogenaamde ‘Heiligen’ zelf homoseksueel zijn! Ze noemen zich Heiligen in Rome, maar God zegt duidelijk in:

Leviticus 18, vers 22  En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.
En ook Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken: Ik ben de Here, uw God.

Galaten 5, vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

Romeinen 1, vers 26 tot en met 28  Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt.

Voorwaar, een Christen moet respect hebben voor alle mensen.

1 Petrus 2, vers 17  Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de keizer.

Voorwaar, maar God duldt geen bezetenheid, het tegennatuurlijke, het homoseksuele gedrag!
Wel houdt God van de mens, maar niet van de zonde! God wil niet dat de mens verloren gaat, maar behouden wordt, en dat men om vergeving vraagt en zich bekeert. Voorwaar, God is kadosh, heilig, en Rome is schijnheilig! Het liefst zouden ze de hele waarheid uit de Bijbel halen, en alles natuurlijk verklaren, omdat hierin hun voordeel ligt.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com