DutchVideo 2019

God is getrouw en zal u sterken en kracht geven!

Bemoedigende boodschap Gods: Laat u niet langer leiden door uw eigen wil. Als u echter uw zondige wil doodt, zult u leven, echt leven. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 5 mrt 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 5 maart 2019 bracht de bode engel de volgende bemoedigende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, krachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, de enige Koning der koningen. Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods.

Voorwaar, als Christus echter in u leeft, omdat u door God als rechtvaardige bent aangenomen, laat u zich leiden door Zijn Geest. |
Uw eigen wil staat, wat een menselijke natuur is, vaak vijandig tegen God. Wie zich niet onderwerpt, en zich door zijn eigen wil laat leiden, en tot die zwakke en armelijke wereldgeesten keert, onderwerpt zich aan satan, en kan God niet behagen. Voorwaar, laat u niet langer leiden door uw eigen wil! Als u echter uw zondige wil doodt, zult u leven, echt leven. Want wie de wil van Christus doet, heeft zich uit de dood opgewekt en onsterfelijk levend gemaakt door Zijn Kadosh, Heilige Geest, die in u leeft. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt niet de Geest van Christus ontvangen, om opnieuw als slaven in angst te leven.

Galaten 5, vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

Voorwaar, daarom, geliefden des Heren, 

1 Korinthiërs 15, vers 42 tot en met 44  Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.

Voorwaar, wees standvastig, onwankelbaar, te allen tijde!
God is getrouw en zal u sterken en kracht geven!

1 Korinthiërs 9, vers 22 tot en met 27  Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden. Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt! En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden.

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Johannes 17, vers 19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, luister en laat u leiden door Zijn Geest in uw wandel.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com