DutchVideo 2022

God is geen slaaf van mensen

Sommigen zeggen in hun gebeden zoals: “Jezus, uw beloften zijn ja en amen, geef mij dit en geef mij dat. Ikke, ikke, ikke…” Wie herkent zich hierin niet?

Gepubliceerd op 30 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 29 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Heer:

Klaagliederen 2, vers 13 Wat zal ik u voorhouden, waarmee u vergelijken, o dochter van Jeruzalem?…tot zover.
Klaagliederen 3, vers 8 Zelfs als ik schreeuw en om hulp roep, versmaadt Hij mijn gebed.
En vers 44 Gij hebt U gehuld in een wolk, ondoordringbaar voor het gebed.
En Numeri 14, vers 11 En de Here zeide tot Mozes: Hoelang zal dit volk Mij versmaden, en hoelang zullen zij niet op Mij vertrouwen bij al de tekenen die Ik in zijn midden gedaan heb?
En vers 18 De Here is lankmoedig en groot van goedertierenheid, vergevende ongerechtigheid en overtreding, hoewel Hij zeker niet ongestraft laat, maar de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht.
En Exodus 16, vers 2 En in die woestijn morde de gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aäron.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Exodus 17, vers 4 Toen riep Mozes luide tot de Here en zeide: Wat moet ik met dit volk doen? Nog een ogenblik en zij gaan mij stenigen!

Voorwaar, de Heer houdt heel erg veel van u, en kent uw hart, ziel, verstand, en klagen:
‘Iemand zei eens: in de kerk werd met mij gebeden en geprofeteerd over mijn leven. Ja, ja, waar blijft dan mijn belofte? Ik zie niks en men heeft zelfs nog voor mij gebeden.’

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus beslist over alles, niet u en hij weet wat u verlangt.
Hij weet altijd de juiste dag en het juiste uur. Voorwaar, meer dan 500 beloften staan er in de Bijbel, toch zijn er ook onverhoorde gebeden. Wie herkent zich hierin niet? Bedenk dit, dat het nooit aan de Heer ligt wanneer wolken uw gebeden blokkeren. Dit wordt altijd door u zelf veroorzaakt en niet door de Here God. Een belemmerende wolk is de zonde.

1 Korintiërs 13, vers 5 tot en met 7 Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.
En Efeziërs 4, vers 17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken.

Zo zijn er ook gebeden die luiden las volgt: “Jezus, uw beloften zijn ja en amen, geef mij dit en geef mij dat. Ikke, ikke, ikke…”

Psalm 55, vers 18 Des avonds, des morgens en des middags klaag en kreun ik; Hij hoort mijn stem.

Voorwaar, zo zei iemand ééns: “Als God doet wat ik wens, zal ik geloven.”
En God zeide: Als Ik doe wat gij maar wenst, zoudt gij verloren gaan. Voorwaar, stop met klagen en zondigen, maar bekeer u. Ik ben kadosh, heilig! Onderzoekt u grondig.

Voorwaar, God is geen slaaf van mensen, maar Hij beloont degenen die Hem volgen en gehoorzamen.
Maar Hij is ook een God van vergelding. Hij legt de geëigende straf op aan degene die tegen Hem zondigen en ongehoorzaam zijn. Als men de zekerheid wil om vergeven te worden dan moet men stoppen met klagen en zondigen.

Profeet Benjamin las dit eens voor aan Zijn kinderen:
De Heer die alles kent en weet en zelfs geen vogeltje vergeet, weet ook zeker en gewis wat voor mij het beste is. Ongeloof houdt vele zegeningen tegen en bedekt ze met donkere wolken. Verheugt u in de Heer en weest blij, en onderhoudt uw relatie met Hem en vertrouw Hem in alles. God is liefde!

Johannes 16, vers 23 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam.
En vers 33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

En tot slot,

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com