DutchVideo 2014

God houdt echt van u, en spreekt tot u!

DE BODE ENGEL GODS BRENGT DEZE BOODSCHAP AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, WOORD VOOR WOORD: GODS LIEFDE VOOR U IS ECHT. DE HEER ZAL UW LEVEN TOTAAL VERANDEREN, INDIEN U NAAR ZIJN WOORDEN LUISTERT!

Gepubliceerd op 3 maart 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

hoererij

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 3 maart 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, zo spreekt de Heer tot u!

Voel deze woorden tot in de diepte van uw ziel!

Spreuken 1, vers 23 tot en met 25  Keert u tot mijn vermaning! Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken. Omdat gij weigerdet, toen ik riep, niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstrekte, gij al mijn raadgevingen in de wind sloegt, en mijn vermaning niet wildet.

Lees voor: Ezechiël 16, vers 25  Op elk kruispunt hebt gij uw verhevenheid gebouwd, uw schoonheid weggeschonken, u aan iedere voorbijganger schaamteloos aangeboden en veel ontucht gepleegd.

En vers 30  Hoe werdt gij door hartstocht verteerd, luidt het woord van de Here HERE, dat gij dit alles gedaan hebt, het werk van een brutale hoer.

En vers 33  Aan alle hoeren geeft men geschenken, maar gij gaaft zelf geschenken aan al uw minnaars en loktet hen daarmee om van alle kanten naar u toe te komen en ontucht met u te plegen.

Voorwaar, bekeer u en stort u niet verder in de afgrond!

Lees voor: Galaten 5, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van Hem, die u roept.

En vers 19 tot en met 21  Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

1 Korinthiërs 6, vers 10 en 11  Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, hoererij gaat tegen Gods wetten in.

En ze zullen het Koninkrijk Gods niet beërven, tenzij men zich bekeert.

Voorwaar, ik ben de bode engel Revitria. Hoor aandachtig!

1 Korinthiërs 7, vers 1 en 2  Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn, maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.

1 Thessalonicenzen 4, vers 3 en 4  Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te verwerven.

2 Korinthiërs 4, vers 7  Hier staat geschreven: Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, hoererij is één lichaam zijn met iemand, die niet de eigen man of vrouw is.

Voorwaar, wat uw verleden ook was, en wat voor misdaad gij ook begaan hebt, al heeft de wereld en zelfs de kerk en uw familie u verworpen, ik vertel u over Maria Magdalena.

Johannes 8, vers 4 tot en met 11  Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij neder en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!

Voorwaar, belangrijk is: ga heen en zondig niet meer, anders wordt u wel veroordeeld.

Dit betekent, dat u zich overgeeft aan Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en vooruitkijkt. Stap over naar uw redding, en vraag vergeving van al uw zonden aan Hem! Het is beter te branden van vreugde in de hemel, dan te branden in de hel, vol van pijn en sadistische praktijken: een ware horror! Breek ermee! Stap heden uit die wereld, voordat het u echt schade toebrengt. Stop radicaal, en ga naar een volle evangelische kerk of pinksterkerk. Het zal uw leven totaal veranderen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “en haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

De waarheid is: God houdt echt van u!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods.

En ook ik mag u zegenen met deze hemelse groet, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods kracht en sterkte en zegen, Amen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com