DutchVideo 2020

God heeft u een mond gegeven om het te gebruiken voor zijn glorie en eer!

Dan zult gij tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen, en Ik zal zijn met uw mond, en zijn mond en Ik zal u leren, wat gij doen moet. Hij zal voor u tot het volk spreken en zo zal hij u tot een mond zijn en gij zult hem tot God zijn.

Gepubliceerd op 10 December 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 9 December 2020 bracht de bode engel Gods deze boodschap over, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sichia, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, luister en overdenk deze boodschap.
Laat het in uw gedachten doordringen in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar,

Psalm 1, vers 6 Want de HERE kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat.

Voorwaar,

Exodus 4, vers 11 en 12 Maar de Here zeide tot hem: Wie heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof, ziende of blind; ben Ik het niet, de Here? Nu dan, ga heen. Ik zal met uw mond zijn en u leren, wat gij spreken moet.
En vers 15 en 16 Dan zult gij tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen, en Ik zal zijn met uw mond en zijn mond en Ik zal u leren, wat gij doen moet. Hij zal voor u tot het volk spreken en zo zal hij u tot een mond zijn en gij zult hem tot God zijn.

Voorwaar, God heeft u een mond gegeven om het te gebruiken voor zijn glorie en eer!
Vrees niet! Maar laat op uw mond kennis zijn, een getuigenis. Laat u gebruiken als levende stenen. Voorwaar, velen zijn geroepen om te spreken, maar sluiten hen mond en delen niets vanwege dat satan hen mond sluit en angst geeft om niet te getuigen.

Voorwaar, stap uit uw angst en sta in de kracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Spreuken 22, vers 19 tot en met 21 Opdat uw betrouwen op de HERE zij, onderricht ik u heden, ja u. Heb ik niet kernspreuken voor u opgeschreven met raadgevingen en kennis, om u bekend te maken de juistheid van betrouwbare woorden, opdat gij uw zender betrouwbare woorden kunt antwoorden?
En Prediker 4, vers 5 De dwaas slaat zijn armen over elkander en verteert zichzelf.
En Prediker 5, vers 3 Als gij God een gelofte gedaan hebt, talm er dan niet mee die in te lossen, want Hij heeft geen welgevallen aan de dwazen; wat gij beloofd hebt, moet gij inlossen.
En Prediker 9, vers 8 Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en olie ontbreke niet op uw hoofd.

Voorwaar, wees een voorbeeld want waar het hart vol van is, spreekt de mond!

Mattheüs 13, vers 15 en 16 Want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen.

Voorwaar, zwijg niet en maak tijd om te spreken en te dienen voor de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Wordt levend in de Here! Juist nu in deze tijd moet u aan de verlorene zielen toe gaan spreken. Of denkt u allen aan u zelf?

Romeinen 12, vers 2 en 3 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld. “Amen!”

Red zielen nu het nog kan! Gebruik al uw gaven en kennis, o.a.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com