DutchVideo 2018

God heeft je fouten vergeven en zegt, Kijk vooruit!

Als God vergeeft, dan ben je vergeven. Hij blijft niet wijzen naar wat je ooit fout deed; dat doet de aanklager, de boze, ook via mensen. Luister daar niet naar als dit gebeurt! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 6 jul 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 6 juli 2018 bracht de bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

Openbaring 14, vers 12  Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

Voorwaar, mijn naam is Schoumach en ben een ziener, een bode engel Gods.
Voorwaar, 

Openbaring 3, vers 5  Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.
Vers 21  Wie overwint, hem “of haar” zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
Openbaring 2, vers 17 vanaf: Wie overwint, hem “of haar” zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem “of haar” een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.

Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Waardig is de Koning der koningen. Zegt: “Hosanna voor de Koning!” Voorwaar,

Hebreeën 10, vers 7  Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil, o God, te doen.
En vers 17 en 18  En hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken. Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer nodig.
Vers 20 tot en met 24  langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.
En Hebreeën 9, vers 5  Daarboven waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden; hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden.
Hebreeën 2, vers 18  Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.
En Hebreeën 4, vers 15  Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

Voorwaar, open uw hart voor deze boodschap. 

1 Thessalonicenzen 2, vers 3  Want ons vermanen komt niet voort uit dwaling, noch uit onzuivere bedoeling; het gaat ook niet met list gepaard.

Voorwaar, wie u ook bent,
al had u overtredingen zo hoog als de hoogste berg op Aarde, als God u vergeven heeft, dan bent u vergeven. En als de satan uw overtredingen weer eens onder uw neus houdt, moet u dit verwerpen, zelfs van mensen.

Mattheüs 5, vers 4  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
En vers 11 en 12  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd.
En vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

Kolossenzen 2, vers 14  door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen.

Voorwaar, als God al uw overtredingen kwijtschold, is het bewijsstuk uitgewist. 

Efeziërs 4, vers 21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus.

Voorwaar, het is een zaak tussen u en God! 

Efeziërs 2, vers 3 tot en met 7  – trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns –, God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Voorwaar, u heeft niets meer recht te zetten, als God zegt: “Ga heen en zondigt niet meer. Ik heb uw overtredingen vergeven”. 

Johannes 11, vers 33  Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die met haar medegekomen waren, zag wenen, werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd.

Voorwaar, velen wijzen graag, maar God heeft het laatste woord, en zal uw aanklagers zelf aanspreken.
Wederom, uw fouten zijn u kwijtgescholden. Kijk nimmer om naar wat u vergeven is! Zo vol liefde is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Kijk altijd vooruit, en niet achteruit. Dat wil satan alleen, dat u terugkijkt; dan kan hij u aanklagen.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com