DutchVideo 2021

God heeft het laatste woord!

Dit staat vast: als iemand de vaccinatie, het merkteken van het beest, aangenomen heeft, is er geen redding meer. God heeft het laatste woord!

Gepubliceerd op 09 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 7 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen!

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, spits uw oren!

1 Petrus 3, vers 12 Want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen,
en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen.
En Psalm 33, vers 13 tot en met 18 De HERE schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt. Geen koning wordt behouden door een machtig leger, geen held wordt gered door geweldige kracht; het paard faalt ter overwinning, en doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte. Zie, des HEREN oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen,
En vers 20 tot en met 22 Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, HERE, zij over ons, gelijk wij op U hopen.

Voorwaar, wie zal niet verschrikken als men tot verantwoording wordt geroepen, alsof u iets vreemds overkwam, want het is nu de tijd, en de boodschappen Gods zijn getrouw en waar.

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, mijn naam is Reacha, en ben een bode engel Gods.
Denk niet dat het altijd makkelijk was voor een Profeet Gods, die u slecht nieuws moet brengen namens de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, vaak vroeg Benjamin om die koppige en eigenwijze hoogmoedigen, onder andere, een kans te geven. Maar wat Profeet Benjamin Cousijnsen ook deelde namens de Here Here, de Koning der koningen, valt op dove en verwende oren! Zelfs hun ogen zijn blind om niet te zien, dat alles aan het vervullen is. Ze zijn gevaccineerd en besmet met het boze.

Voorwaar, de Here kent de harten en gedachten.
Velen hebben echt vele kansen gehad, maar ze kozen toch voor satan.

Openbaring 13, vers 4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?
En vers 7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.
En vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Voorwaar, ook onder de live player in de Evangelicalendtimemachine.com, wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen betreft FEMA kampen en Corona, onder andere en ook via de radio.

1 Petrus 4, vers 6 Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht. Tot zover.
En 1 Petrus 3, vers 17 tot en met 19 Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende. Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis.

Voorwaar, als iemand de vaccinatie heeft aangenomen, het merk van het beest, en Profeet Benjamin zou vragen voor hen te bidden en te vechten voor hun behoud, voorwaar, ik zeg u, het staat al vast dat er geen redding meer is door God zelf, die het laatste woord heeft. Amen!
En tenslotte, het beest die de gevaccineerden verleidde, die de vaccinatie, het merkteken van het beest ontvangen hadden, werden beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. Evenzo,

Openbaring 20, vers 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.
En Openbaring 22, vers 19 en 20 En indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Voorwaar, heb u een bijzondere openbarende droom over de Opname of vaccinatie, onder andere?
Deel het maar voor Gods glorie en eer. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com