DutchVideo 2022

God heeft alles in Zijn hand

Openbarende en waarschuwende boodschap Gods: In deze boodschap hoort u de volle waarheid over de geheime werkingen van de gevallen engelen. De bode engel des Heren waarschuwt ieder land om elke afgoderij te vernietigen en om zich te bekeren.

Gepubliceerd op 23 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 23 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.

Voorwaar,

Jeremia 23, vers 29 Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?

Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig!

Jeremia 25, vers 4 Ook heeft de Here al zijn knechten, de Profeten, tot u gezonden, vroeg en laat, doch gij hebt geen gehoor gegeven noch uw oor geneigd om te horen.
En Jeremia 23, vers 18 tot en met 20 Wie toch heeft in de raad des Heren gestaan en zijn woord vernomen en gehoord? Wie heeft zijn woord beluisterd en gehoord? Zie, een stormwind des Heren, gramschap, vaart uit, een wervelende storm; op het hoofd der goddelozen stort hij zich uit. De toorn des Heren zal zich niet afwenden, tot Hij heeft volvoerd en tot stand gebracht de raadslagen van zijn hart; in het laatst der dagen zult gij dat duidelijk inzien.
En vers 24 Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? luidt het woord des Heren. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? luidt het woord des Heren.

Voorwaar, met telescopen is men continu bezig om rond de hemel iets te ontdekken.
Voorwaar, als een grote ruimterots neerstort dan heeft dit grote gevolgen. In 2017 vertelde de bode engel des Heren, Blesia ook hierover wat ik, Donder onder de aandacht moet brengen. Voorwaar, een komeet is onvoorspelbaar en een ruimterots kan een heel continent in één keer vernietigen.

Voorwaar, God heeft alles in Zijn hand.
Vele rampen zoals hevige catastrofale regenval en overstromingen, en aardbevingen, aardverschuivingen en extreme stormen en tyfoons zullen de wereld nog als nooit te voren extreem gaan treffen. Deze gebeurtenissen die u nu nog erger zult meemaken zijn geen toeval of een natuurramp wat sommigen zullen beweren. Evenzo is de Opname geen natuurramp maar de tijd van de oogst.

Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.
en vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

Voorwaar, elk land dat zijn afgoden niet vernietigt dit telt zowel ook voor de kerken, zullen met mij, Donder, echt te maken krijgen!
Ook de mensen die naar de kerk gaan alleen voor het eten en de activiteiten maar niet voor God zullen gestraft worden! Gods huis en tempel is kadosh, heilig en geen werelds clubhuis, onder andere.

Voorwaar, bekeer u snel en overdenk uw wandel!
Voorwaar, India, Filipijnen, China, Rusland en America en overige landen, wie de God van Abraham, Izaäk en Jakob beledigt of als men een christen is of niet, zal gestraft worden. Ik, de bode engel Donder breng u als u zich niet bekeert, verdriet en tandengeknars. Ook Hongkong, Taiwan, Italië, Spanje, Turkije en Afghanistan, Mexico en England zullen bezocht worden en gestraft zoals voorheen en wat zal komen zal niet te vergelijken zijn.
De God van Abraham, Izaäk en Jacob verklaart u de oorlog als u zich niet bekeert!
Voorwaar, voordat het ergste komt zal de Here zijn oogst wat goed is binnenhalen.

Voorwaar, wist u als men het woord ‘tovenarij’ in het oude Grieks vertaalt als ‘pharmakeia’ dit dan het gebruik van geneesmiddelen, vergiftiging en druggerelateerde spreuken betekent?
Hiermee wordt de Big Pharma bedoeld. De technologie van de gevallen engelen, de Artificial Intelligence, is inmiddels gereed om het beeld van het beest een geest te geven opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken.

Openbaring 13, vers 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.

Voorwaar, hoewel alles in volle gang is op de Aarde zo wordt alles toebereid voor het wegvoeren van de kinderen Gods, de Opname.

Hebreeën 10, vers 37 Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten.
En Hebreeën 11, vers 8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com