DutchVideo 2019

God gebruikt alles om u van uw afgoderijen af te brengen!

Vele profetieën zijn reeds vervuld, wat voorzegd is door Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. En God is nog niet klaar met Azië onder andere, en India en de Filipijnen en overige landen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 7 mei 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 7 mei 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, enige, waarachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige Zoon van God.

Jeremia 25, vers 32 en 33  Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde, en zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.

Voorwaar, alleen Waardig en Kadosh, Heilig, is de Levende, Almachtige Koning der koningen!
Alleen Hem komt alle aanbidding, glorie, lof en eer toe.

Johannes 15, vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.
Johannes 16, vers 12  Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen.
Johannes 4, vers 23 en 24  Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Voorwaar, mijn naam is Choron, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar!
Niemand komt tot God door de zogenaamde heiligen te aanbidden, of engelenverering of via het afgodsbeeld van de engel Michaël, of Mariaverering, of welke dode stenen afgod dan ook! Laat u niet overnemen door het kwaad! Voorwaar,

Jakobus 4, vers 7 en 8  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.
En vers 10  Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.

1 Johannes 5, vers 12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
En vers 20 en 21  Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, wacht u voor de afgoden.

Voorwaar, bekeer u van de Rooms-Katholieke satanskerken, met hun leugens en misleidingen en heidense praktijken, die duivels zijn!
Voorwaar, wie niet wil horen, gaat gestraft worden. Voorwaar,

Deuteronomium 11, vers 26  Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor.

En Exodus 20, vers 3 tot en met 6  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.
En Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de Here alleen, zal met de ban geslagen worden.

Voorwaar, God is al bezig, totdat u zich bekeert.
Zie, een hevige wervelwind en een enorme regenval met enorme overstromingen, met een krachtige aardbeving en tyfoon… God gebruikt alles om u van uw afgoderijen af te brengen! Vele profetieën zijn reeds vervuld, wat voorzegd is door Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. God is nog niet klaar met Azië onder andere, en India en de Filipijnen en overige landen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com