DutchVideo 2019

God beschijnt de geest van ieder mens

Boodschap Gods, overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van JHWH, de Koning der koningen, de God van al wat leeft. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 13 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 13 februari 2019 bracht de bode de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Hetrick, een bode van de Koning der koningen, de God van al wat leeft!

Voorwaar, 

Spreuken 30, vers 11 tot en met 14  Er zijn mensen die hun vader vervloeken en hun moeder hun zegen onthouden. Er zijn mensen die denken zuiver te leven, maar vol vuiligheid zijn. Er zijn mensen met een hooghartige blik, met van die misprijzende ogen. Er zijn mensen met tanden als zwaarden en kaken als messen… tot zover.
En vers 32  Als je zo dwaas bent jezelf op de borst te slaan, denk dan eerst na en houd je hand voor je mond.

Spreuken 29, vers 1  Wie vaak terechtgewezen wordt en toch hardnekkig blijft, wordt plotseling geveld, zonder kans op redding.
Vers 16  Als goddelozen aan de macht zijn, neemt de misdaad toe, maar eens zullen de rechtvaardigen getuige zijn van hun val.
Vers 20  Heb je weleens iemand gezien die altijd met zijn woorden klaarstaat? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem “of haar”.
En vers 23  De hoogmoed van een mens brengt hem ten val, eer is weggelegd voor wie bescheiden is.

Spreuken 30, vers 2 en 3  Ik ben dommer dan ieder ander, elk menselijk inzicht ontbreekt mij. Ik heb geen wijsheid opgedaan, van de Heilige weet ik niets.

Spreuken 28, vers 26  Wie op zijn eigen verstand vertrouwt, is een dwaas, wie wijsheid als leidraad heeft, ontsnapt aan alle gevaar.

Spreuken 23, vers 9  Spreek niet tegen een dwaas, hij veracht je verstandige woorden.
En vers 12  Heb een open oor voor onderricht, en een open geest voor kennis.

Spreuken 22, vers 5  Wie de verkeerde weg gaat, treft dorens en valstrikken aan, wie zijn “of haar” leven liefheeft, blijft er verre van.
Vers 12  JHWH behoedt de waarheid, hij logenstraft de woorden van bedriegers.
Vers 10  Jaag een spotter weg, en de ruzie is voorbij, twistgesprekken en beledigingen houden op.
En vers 14  De mond van een lichtzinnige vrouw is als een diepe put; wie door JHWH is vervloekt, valt daarin.

Spreuken 21, vers 2  Een mens kiest in zijn “of haar” eigen ogen altijd de rechte weg; JHWH toetst wat hem “of haar” innerlijk beweegt.
En vers 4  Een hooghartige blik, een aanmatigend hart, wat een goddeloze uitstraalt is zondig.
Voorwaar, en vers 10  Een goddeloze is uit op het kwaad, hij “of zij” toont geen medelijden met zijn “of haar” medemens.
En vers 16  Wie afdwaalt van de weg van het verstand zal belanden in het rijk van de schimmen.

Een spotter/hater werkt zichzelf in het verderf! 

Spreuken 21, vers 12  De rechtvaardige God slaat de goddelozen gade, hij stort ze in het verderf.

Spreuken 20, vers 24  De weg van een mens wordt bepaald door JHWH; wie weet zelf welke richting hij gaat?

Voorwaar!
God is rechtvaardig, en beschijnt de geest van ieder mens, en kent het goddeloze zondige hart dat velen mee wil sleuren naar hun ondergang.

Spreuken 16, vers 19  Beter in eenvoud leven met de armen dan de buit verdelen met hoogmoedigen.
Vers 25  Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl hij “of zij” eindigt bij de dood.
Vers 28  Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.
En vers 30  Wie heimelijk zijn “of haar” oog dichtknijpt, heeft kwaad in de zin, wie zijn “of haar” lippen samenperst, heeft het kwaad al gedaan.

Spreuken 14, vers 21 en 22  Wie zijn “of haar” medemens veracht, is een zondaar; gelukkig hij “en zij” die zich bekommert om de armen. Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?
En vers 27  Ontzag voor JHWH is de bron van het leven, het hoedt je voor de strikken van de dood.

Spreuken 12, vers 1  Wie van onderricht houdt, houdt van kennis, wie berispingen haat, is dom.

Spreuken 11, vers 19 tot en met 21  Wie werkelijk rechtvaardig is vindt het leven, wie uit is op het kwaad de dood. JHWH verfoeit bedriegers; wie eerlijk leven, zijn hem welgevallig. Zo zeker als een onrechtvaardige gestraft wordt, zo zeker gaat het nageslacht van een rechtvaardige vrijuit.

Voorwaar, tot slot: 

Romeinen 8, vers 5  Wie zich door zijn “of haar” eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij “of zij” zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil.
En Romeinen 12, vers 9 en 10  Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com