DutchVideo 2022

Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken

Heden beveelt u de HERE, uw God, deze inzettingen en verordeningen na te komen; onderhoud ze dan naarstig met geheel uw hart en geheel uw ziel. Gij hebt heden van de HERE het woord aanvaard, dat Hij u tot een God zal zijn, en dat gij in zijn wegen wandelen moet, zijn inzettingen, geboden en verordeningen onderhouden en naar zijn stem luisteren. Deuteronomium 26:16-17

Gepubliceerd op 3 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 2 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, het gebed in uw relatie met Hem, JHWH, is zeer belangrijk.
Voorwaar, binnen het jodendom wordt ‘s ochtends, en ‘s middags en ‘s avonds gebeden. Kadosh, heilig is de Here, kom met nederigheid en respect. Laten wij liefde en eerbied hebben voor Hem.

Jeremia 17, vers 7 Gezegend is de man die op de HERE vertrouwt, wiens betrouwen de HERE is.

En Numeri 6, vers 24 tot en met 26 De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
En Psalm 20, vers 2 De HERE antwoorde u ten dage der benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar.
En vers 4 en 5 Hij gedenke al uw offers, en uw brandoffer achte Hij welgevallig. Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.
En vers 7 Nu weet ik, dat de HERE zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand.

En Psalm 30, vers 5 Psalmzingt de HERE, gij zijn gunstgenoten, en looft zijn heilige naam.

En Deuteronomium 26, vers 16 en 17 Heden beveelt u de HERE, uw God, deze inzettingen en verordeningen na te komen; onderhoud ze dan naarstig met geheel uw hart en geheel uw ziel. Gij hebt heden van de HERE het woord aanvaard, dat Hij u tot een God zal zijn, en dat gij in zijn wegen wandelen moet, zijn inzettingen, geboden en verordeningen onderhouden en naar zijn stem luisteren.
En Deuteronomium 30, vers 14 Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te volbrengen.
En Spreuken 16, vers 20 Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, die op de HERE vertrouwt.

Voorwaar,

Psalm 119, vers 2 Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.

En Deuteronomium 6, vers 5 tot en met 7 Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.

Voorwaar, als u niet goed weet hoe u moet bidden, leer ze, uw kinderen, dit.

Mattheüs 6, vers 9 tot en met 13 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Bid dit samen. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com