DutchVideo 2018

Gij moet Mij, de Here gehoorzamen

Maar ik vraag: hebben zij het dan niet gehoord? Zeer zeker: Over de ganse Aarde is hun geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun woorden. Desondanks zegt de Here toch ook tegen sommigen deze woorden: Gij moet Mij, de Here gehoorzamen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 13 jul 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! De volgende boodschap van God is door de bode engel van God woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 13 juli 2018.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Marusel, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Mijn kind, zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,
Gij kan wel advies vragen aan Mijn gezalfde Profeet, Benjamin Cousijnsen, maar als gij uzelf diep onderzoekt, dan zou u de oorzaak vinden!

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Job 13, vers 1 en 2  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en in zich opgenomen. Wat gij weet, weet ik ook, ik doe voor u niet onder. 

Voorwaar, denk niet dat Ik u niet zie, hoor.
Ik zie u zelfs op uw werk.

Job 13, vers 6  Luistert toch naar mijn terechtwijzing en slaat acht op de verwijten mijner lippen.
Vers 17  Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn verklaring kome in uw oren.
Vers 18  Zie toch, ik zet de rechtszaak uiteen, ik weet, dat ik in mijn recht ben.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

1 Thessalonicenzen 4, vers 7  Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging.

En Kolossenzen 4, vers 5 en 6  Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.

Voorwaar, u moet minder worden, en Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, meer.
Voorwaar, gij weet waarvan Ik spreek.

Kolossenzen 3, vers 25  Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons.
En vers 12 tot en met 15  Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.
Vers 17  En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

Voorwaar, laat u zich niet meesleuren door anderen.
Overdenk Mijn woorden!

Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Galaten 5, vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

1 Korinthiërs 3, vers 13 en 14  Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen.

Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Romeinen 10, vers 17 en 18  Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Maar ik vraag: hebben zij het dan niet gehoord? Zeer zeker: Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun woorden.
Romeinen 8, vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

Voorwaar, gij moet Mij, de Here, gehoorzamen, want dwars door het vuur maak Ik u rein en puur.
Het gaat om de binnenkant, om uw behoud!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik, de bode engel Marusel, ga weer, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com