DutchVideo 2015

Gij kunt mij verwachten namens de almachtige God vanwege uw afgoden!

Profetische boodschap Gods: Had ik u niet gewaarschuwd op 28 april 2015? Ook de Filipijnen zijn gewaarschuwd, en ik bracht in het noord-oosten een grote schade. En ook Japan zal een verassingsbezoek ontvangen!

Gepubliceerd op 11 mei 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

much damage Philippines 2015

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! De volgende profetische openbaring, vervulde boodschap van God, werd op 11 mei 2015 door de engel des Heren woord voor woord overgebracht aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en Hij duldt geen afgoderij!

Exodus 23, vers 24  Gij zult u niet nederbuigen voor hun goden noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun werken, maar gij zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen zult gij geheel verbrijzelen.

Voorwaar, op 28 april 2015 waarschuwde Profeet Benjamin Cousijnsen u met de boodschap:
‘De Genadetijd voor vele geprofeteerde landen is nu voorbij!’ Mijn naam is Donder; word wakker daar! Ik ben de bode engel Gods! Gij kan wel uw land wederom opbouwen van de giften en goede doelen, wereldwijd, maar gij zet uw afgoden zo weer rechtop, en herstelt uw afgoden, dankzij de giften. Gij bouwt op, en ik, Donder, breek uw land zo weer af! Want alleen kadosh, heilig is de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Leer van uw fouten en open uw ogen. Bekeer u!

Had ik niet op 28 april 2015 uw land gewaarschuwd, zoals Indonesië, China, India, Mexico, Spanje, Brazilië en overige landen?
Voorwaar, ook de Filippijnen is gewaarschuwd, en ik bracht in het noord-oosten een grote schade toe. En ook Japan zal een verrassingsbezoek ontvangen! Voorwaar,

Johannes 3, vers 7 en 8  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat. Tot zover.

Zo kunt gij mij verwachten namens de almachtige God, vanwege uw afgoden!
Voorwaar, help geen land, waar men hun afgoden wederom opricht van uw gift. Help daar niet aan mee!

Leviticus 18, vers 24 en 25  Verontreinigt u niet door dit alles, want door dit alles hebben zich verontreinigd de volken die Ik voor u uit wegdrijf. Het land toch werd verontreinigd en Ik vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners uitspuwde.
En vers 27 tot en met 30  Want al deze gruwelen deden de lieden van het land, die vóór u waren, zodat het land onrein werd – opdat het land u niet uitspuwe, wanneer gij het verontreinigt, zoals het uitgespuwd heeft het volk, dat vóór u was. Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden. Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de Here, uw God.
En Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken: Ik ben de Here, uw God.

Voorwaar, bekeer u en neem deze boodschap in acht!
Voorwaar, sommige landen zullen ebola-vrij zijn, vanwege dat men ging bidden en vasten. Toch zal men zich nu moeten bekeren en moeten vasthouden aan de volle waarheid: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Wie niet geleerd hebben van hun afgoderij worden zo weer gestraft door Gods hand!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, Donder, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com