DutchVideo 2014

Gij kijkt in de mond, maar Ik kijk in het hart!

OPENBARENDE BOODSCHAP GODS: WAAROM ZOU GIJ EEN GLAS HELDER WATER MENGEN MET DONKERZWART WATER, EN ERVAN DRINKEN? ZOU DAT GOED VOOR U ZIJN?

Gepubliceerd op 28 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

zonsondergang Suriname

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! In de nacht van 28 februari 2014 werd deze boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, overgebracht aan Profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van uw Rabboeni, uw Meester, de Heilige der heiligen, de Koning der koningen, de Leeuw, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. En de Leeuw overwon de dood, en in Zijn naam ben ik, Sirubbeni, gezonden.

Voorwaar, hoor aandachtig, Michael, en gij die Christen zijt.

Lees voor: Sirach 25, vers 9 tot en met 12  Hier staat geschreven: Gelukkig is wie inzicht heeft gekregen en wie spreekt voor een aandachtig gehoor. Hoe groot is hij die wijsheid heeft gevonden, maar niemand is groter dan wie ontzag heeft voor de Heer. Ontzag voor de Heer gaat boven alles; wie daarnaar leeft is met niemand te vergelijken.  Liefde voor de Heer begint met ontzag voor hem, verbondenheid met de Heer begint met trouw aan hem.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, licht en donker gaat niet samen!

Als gij met Yeshua HaMashiach verbonden zijt, en uw leven en liefde aan Zijn heerschappij is onderworpen, waarom zou gij een glas helder water dan mengen met donkerzwart water, en ervan drinken? Zou dat goed zijn voor u?

Lees voor: 2 Korinthiërs 6, vers 14 tot en met 18  Hier staat geschreven: Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine. En Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige.

1 Korinthiërs 6, vers 16 en 17  Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar die zich aan de Here hecht, is één geest met Hem.

En vers 18 tot en met 19  Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, zou satan met zijn mooiste verschijning samen kunnen gaan met een tempel Gods, uw Heilige Geest die in u woont?

Volstrekt niet! De uitleg is dus, dat de gelovige niet gebonden mag zijn aan een ongelovige, omdat zij niets gemeenschappelijks hebben.

Deuteronomium 22, vers 10  Hier staat geschreven: Gij zult niet ploegen met een rund en een ezel tezamen.

Voorwaar, geloof en vertrouw God voor een gelovige levenspartner.

Loop niet voor God uit! Hij houdt van u, en verlangt de diepste wensen van uw hart te vervullen! Voorwaar, God zal zich nimmer vergissen, of te laat komen. Ook wil Hij u voor veel verdriet bewaren.

Lees voor: Hebreeën 11, vers 6  Hier staat geschreven: Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, zo sprak de Heer tot u!

Overdenk deze boodschap. Kies heden wie gij dienen wilt, want licht en donker gaat niet samen! Zijt gij samen en ongehuwd, en hebt gemeenschap?

God ziet het als hoererij en overspel!

Lees voor: 1 Korinthiërs 6, vers 16  Hier staat geschreven: Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot één vlees zijn.

1 Korinthiërs 7, vers 9  Hier staat geschreven: Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, gij, Michael, moet uw wegen, uw relatie met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, herstellen.

Niemand kan twee heren dienen en de bediening. Voorwaar, de bediening gaat niet samen; laat dit in uw hart doordringen!

Lees voor: Sirach 17, vers 25  Hier staat geschreven: Wend je tot de Heer, zondig niet langer, bid tot hem, geef hem zo weinig mogelijk aanstoot.

Sirach 23, vers 16  Hier staat geschreven: Twee soorten mensen stapelen zonde op zonde, en een derde soort maakt woedend. Brandende begeerte is als een laaiend vuur, ze dooft niet voor ze helemaal is opgebrand. Een man die met zijn lichaam ontucht pleegt stopt niet voordat het vuur is geblust.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, gij zijt vanaf heden uit de bediening gezet, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.

Het is maar goed, dat ik niet alles geopenbaard heb; dit is genoeg!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com