DutchVideo 2018

Gevallen technologische engelen voeren de druk nu op!

Voorwaar, de totale wereldorde heeft de wereld reeds goed onder controle, in samenwerking met de NASA en UTA, het wereldwijde dataverkeer. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 25 apr 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Dit is een openbarende boodschap van God, woord voor woord overgeleverd door de engel des Heren aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen op 25 april 2018.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

De technologische demonen zijn druk bezig, om de druk op de Aarde op te voeren, zoals voorzegd was in 2012.
De strijd om het behoud van de zielen was nog nooit zó heftig! Ook wordt de overname van satan op de Aarde steeds zichtbaarder. Christenen moeten juist nu lichamelijk en geestelijk sterk zijn en voor de volle 100% kiezen voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Nazareeër, de Zoon van God!

Voorwaar, de totale wereldorde heeft de wereld reeds goed onder controle, in samenwerking met de NASA en UTA, het wereldwijde dataverkeer.
En men streeft ernaar, om de mens te beïnvloeden via reclamemedia en ziekenhuizen en andere instellingen, dat men gerust elektroden in de hersenen kan laten implanteren, en zich kan aanmelden voor de RFID-chip. Zelfs vele banken willen nu af van het bankpasjessysteem, omdat ze zich hebben onderworpen aan de totale controle van de Illuminati!

In sommigen delen van de wereld is men alreeds gechipt en voorzien van het getal van het beest!
Het was eerst de bedoeling, dat in 2013 iedereen voorzien zou zijn met een RFID-chip, maar, onder andere door de gebeden, lag het een tijdje stil. Voorwaar, mijn naam is Michaël, een bode engel Gods.

Voorwaar, door middel van satellieten kan men de mens via de hersenen reeds besturen, via een soort radiofrequentiegolven.
Er waren reeds testen gedaan bij Mexico, bij de dieren in de zee. En vele dieren kwamen om. Zó makkelijk heeft men alles onder controle! Wie duister is, worde duisterder, en wie zuiver is, en standvastig in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en wie zich aan Zijn wet houdt, is een held, een warrior Gods, en meer dan overwinnaar!

Kolossenzen 3, vers 2 tot en met 4  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

Voorwaar, bewapen u tegen de werken van satan, die in volle gang zijn!
Vertrouw op de Here, uw Helper!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com