DutchVideo 2021

Gevallen engelen’s deepfake technologie

Door deze duistere technologie kan men zo uw hoofd op een lijf van een ander plakken of iemand vreemde dingen laten zeggen en laten doen.

Gepubliceerd op 23 augustus 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 22 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar,

Lucas 10, vers 16 Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft.
En vers 3 Gaat heen, zie, Ik zend u als lammeren midden onder wolven.
En Lucas 11, vers 17 Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en het ene huis valt op het andere.
En vers 21 tot en met 23 Wanneer een sterke, goed gewapende man zijn eigen hof bewaakt, is zijn bezit in veiligheid. Maar wanneer iemand, die sterker is dan hij, hem aanvalt en hem overwint, rooft deze zijn wapenrusting, waarop hij vertrouwde, en verdeelt zijn buit. Wie met Mij niet is, die is tegen Mij en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,

Lucas 12, vers 2 Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.

Voorwaar, op de media kunt u niet altijd vertrouwen.

Lucas 11, vers 52 Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.

Spits uw oren!
De mensen geloven best makkelijk in deepfakes. Hoe vaak is men niet teleurgesteld via de media dat men iets liet zien? Wat u kocht, wat later bleek dat het niet zo werkte wat men in de media zag! Ook wordt er deepfake gebruikt in vele films. Door deze duistere technologie kan men zo uw hoofd op een lijf van een ander plakken of iemand vreemde dingen laten zeggen en laten doen.

Voorwaar, hoewel men om de deepfake kan lachen is de deepfake technologie niet altijd om te lachen.
De techniek lijkt zeer realistisch en heeft ook wel via het geknutsel van satan vele levens verwoest omdat men geloofde wat men zag en hoorde.

Voorwaar, en er zijn vele zogenaamde “christelijke” deepfake-videos op de sociale media die nepnieuwsberichten overbrengen zoals over de vaccinatie.
Men wil de waarheid verstoppen en iederéén voorzien van een vaccinatie.

Voorwaar, ik zeg u, zou het niet het merk van het beest zijn dan zou men het de mensen ook niet zo opdringen.

Lucas 21, vers 17 tot en met 19 En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen.
En vers 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.
En vers 31 Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is.
En Lucas 13, vers 23 en 24 En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen.

Voorwaar,

Romeinen 8, vers 31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
En vers 27 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.
En vers 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
En vers 37 en 38 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten.
En Romeinen 10, vers 17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

Voorwaar, wat betreft om klaar te zijn voor de Opname, zegt de Here het volgende:

Romeinen 10, vers 21 Maar van Israël zegt hij: De ganse dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk.
En Romeinen 11, vers 7 Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, en de overigen zijn verhard.
En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com