DutchVideo 2017

Gesterkt door Zijn woorden!

De bode engel zei, Kniel u neder uit ontzag voor de Koning der koningen… en opeens stond daar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 20 apr 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

strengthened-and-prepared

Volledige weergave: 

Hallo, hartelijk welkom bij de Evangelicalendtimemachine.com! Vandaag, 20 april 2017, schreef Profeet Benjamin Cousijnsen het volgende verslag op, met de hulp van de bode engel van God. Benjamin schrijft,

Shalom, Benjamin! Ik ben het, Michaël. Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, uw en mijn enige Rabboeni, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, volg mij!
Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, ging uit mijn bed en zag dat ik doorzichtig was, te vergelijken met water, waar je doorheen kijkt. Ik zag mijzelf ook niet meer in de spiegel, en liep door de voordeur heen. De bode engel, Michaël, kon mij wel zien!

Hebreeën 4, vers 13 en 14  En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus “Christus, Yeshua HaMashiach”, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden.

Terwijl we liepen, zag ik verschillende soorten mensen lopen en was blij, dat ik onzichtbaar was. 

Lukas 8, vers 16 tot en met 18  Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien. Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen. Ziet dan toe, hoe gij hoort. Want wie heeft, hem “of haar” zal gegeven worden, en wie niet heeft, ook wat hij meent te hebben, zal hem “of haar” ontnomen worden.

En Psalm 25, vers 12 tot en met 15  Wie is de man “of vrouw” die de Here vreest? Hij onderwijst hem “en haar” aangaande de weg die hij “of zij” moet kiezen. Hij “of zij” zelf zal in voorspoed vertoeven, en zijn nageslacht zal het land beërven. Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. Mijn ogen zijn bestendig op de Here, want Hij voert mijn voeten uit het net.

Toen Michaël en Benjamin in het wandelbos aankwamen, stonden daar nog eens twee engelen Gods, Mirach en Serapara. 

Psalm 26, vers 1 tot en met 6  Doe mij recht, Here, want ik heb in onschuld gewandeld; op de Here heb ik vertrouwd zonder te wankelen. Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid. Bij de valsaards zit ik niet neer, met de huichelaars ga ik niet om; ik haat het gezelschap der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet neer. Ik was mijn handen in onschuld, en maak de omgang om uw altaar, o Here.

Ik vroeg, “Wat is de bedoeling?”
Hoewel ik onzichtbaar was voor de mensenogen, zagen zij mij wel. Michaël zei, Goed en waarachtig en vol barmhartigheid is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Spreuken 22, vers 18 en 19  Want het is liefelijk, dat gij ze in uw binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. Opdat uw betrouwen op de Here zij, onderricht ik u heden, ja u.
En Spreuken 24, vers 14  Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.

Een van de twee bode engelen Gods zei,
Gij wandelt in de waarheid, en doet wat God van u vraagt, ongeacht wat anderen zeggen of denken. Ook voor Jozef en Maria was het niet gemakkelijk om te verkondigen, dat Maria zwanger was van de Heilige Geest. En inderdaad, er waren mensen die hun oordeel ook al klaar hadden liggen!

De bode engel zei, Kniel u neder uit ontzag voor de Koning der koningen!
En opeens stond daar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en Hij zei, Vrede zij u! Laat iedereen u en Theresa niet veroordelen, maar u beiden zegenen. Want wie Mijn werk en Profeet en Profetes niet serieus neemt, en de boodschappen, die zal Mijn Koninkrijk nimmer beërven; dit zijn Mijn woorden! Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren. De engelen bemoedigden mij, en zowel de Heer. En ik werd gesterkt door hun woorden.

Michaël bracht mij later weg, en zei: Gods weg is de beste, de beste altijd, en Hij weet wat Hij doet! 

Jeremia 23, vers 29  Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?
En vers 33 en 34  Wanneer nu dit volk of een Profeet of een priester u vraagt: Wat is des Heren last? zeg dan tot hen: Gij zijt de last, en Ik zal u afwerpen, luidt het woord des Heren. De Profeet, de priester of het volk, die zegt: De last des Heren: – over die man en zijn huis zal Ik bezoeking doen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com