DutchVideo 2015

Gescheiden?… Nee… toch?

Boodschap Gods: Zij veroordeelden als heiligen anderen. Nu zijn zij echter zelf gescheiden! Met vele verwijzingen naar andere boodschappen, die ook onder andere over het onderwerp scheiding spreken.

Gepubliceerd op 5 okt 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

divorced

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! In naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bracht de bode engel van God op 5 oktober 2015, woord voor woord, deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, dat ik tot u spreek, is geen toeval.
En als gij wederom geboren zijt, mag gij weten dat toeval echt niet bestaat! Voorwaar, veel broeders en zusters wijzen met de wijsvinger, en ondertussen wijzen drie vingers naar henzelf. Grote favoriete evangelisten en geloofshelden kwamen in scheiding, waardoor zij door velen een schuld stempel op kregen, en verworpen werden! Omdat gij niet in scheiding zit, betekent het niet dat gij dan beter bent, beslist niet! Sommigen, die zo anderen veroordelen, alsof zij zelf heiligen waren, zijn nu zelf gescheiden. Toeval?
Beslist niet!

Voorwaar, het komt vaak tot scheiding, doordat mensen met grote verschillen en spanningen niet op één lijn zitten.
Voorwaar, luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Hun samenzijn begon als een sprookje!’ Ook wordt gij doorverwezen naar de boodschap van 8 augustus 2014, met de titel: ‘Voorwaar, verlaat dat huis!’ en ook naar de boodschap, met de titel: ‘Een belangrijke les!’ Het wordt aangeraden dat gij daarnaar luistert.

Voorwaar, God sprak eens tegen een evangelist: Verlaat uw vrouw en kinderen!
Zelfs Abrahams geloof werd op proef gesteld.

Genesis 22, vers 1 en 2  Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem: Abraham, en deze zeide: Hier ben ik. En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen, die Ik u noemen zal.
En vers 7  Toen sprak Isaak tot zijn vader Abraham en zeide: Mijn vader, en deze zeide: Hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: Hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer?

Voorwaar, iedereen zou Abraham veroordelen, maar Abraham kende God!
Voorwaar, en nu belandt gij bij de volgende boodschappen, met de titels: ‘Eeuwig samen zijn met uw zielemaatje!’ en de titel: ‘Bedrieglijke zielmaatjes’. Luister ook daar eens naar. Al zijt gij jaren gehuwd, toch kan uw ware zielmaatje zich elders bevinden, waarvan gij niet weet!

Genesis 22, vers 12  En Hij zeide: Strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt, en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt onthouden.

En weet dit: Spreek geen kwaad over uw naaste.
Gij zijt God niet!

Jakobus 4, vers 6  Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.
En vers 11 en 12  Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar; en indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een rechter der wet. Eén is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste oordeelt?
Jakobus 5, vers 6  Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord; er is geen verweer tegen u.

Voorwaar, gij moet juist alles overlaten aan God.
Hij is de Koning, en kent de harten en weet wat Hij doet!

Mattheüs 22, vers 36 tot en met 40  Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

En Lukas 10, vers 27 en 28  Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en gij zult leven.

Voorwaar, en tot slot: 

Johannes 8, vers 6, 7 en 8  En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij neder en schreef op de grond.

En Mattheüs 7, vers 12  Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com