DutchVideo 2017

Genesis 0: Het begin der engelen

Dit is de geschiedenis van de Hemel en de Aarde, toen de engelen geschapen werden ten tijde dat de Here God Hemel en Aarde maakte.

Gepubliceerd op 1 mrt 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

angel-with-flowers

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Dit is een openbarende boodschap van God, op 1 maart 2017 woord voor woord overgeleverd door Gods bode engel aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige Zoon van God.

Genesis 0  Het begin der engelen.

Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.
Ik hoor sommigen zeggen en denken: “Waar staat dit in de Bijbel? Dit bestaat niet!” Voorwaar, God schiep licht en duisternis. En het uitspansel in de wateren werd overtroffen door de kracht van God en Zijn prachtige creativiteit en wijsheid! En God zei na vele werken het volgende:

Genesis 1, vers 14  En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren.

Voorwaar, in den beginne der schepping zweefde God over de wateren.
Maar wat is er nu met Genesis 0, het begin der engelen? Ik openbaar u het volgende. God formeerde de eerste engel in een soort ei, en hij werd geformeerd en God blies Zijn levensadem erop. En na drie dagen kwam er een soort hemels licht, dat een cocon om het ei vormde. De vergelijking kunt u zien, zoals bij een rups, die zich verpopt tot een prachtige vlinder! Zo gaat deze engelen levenscyclus van start, maar dan wel in de geestelijke wereld.

Johannes 1, vers 1 tot en met 3  In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.
Johannes 2, vers 5  Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat! 

Hier is wijsheid voor nodig! 

Johannes 3, vers 33 en 34  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate.

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Openbaring 5, vers 2  En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken?
Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij “en zij”, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
Vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.

Genesis 2, vers 1 tot en met 4  Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. Ten tijde, dat de Here God aarde en hemel maakte…

Ik openbaar u, dat God de Hemel voltooid had, Zijn Koninkrijk, en dat God op de zevende dag rustte. 

Genesis 1, vers 31  En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.
Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, zoals er verschillende vlinders, zo zijn er ook vele prachtige wezens en verschillende engelensoorten, en vele bijzondere creaties door God geschapen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com