DutchVideo 2022

Geloof in Zijn Bloed en overwinning!

De Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is een schild dat u bedekt en beschermt. Niet eenzaam gaat u de strijd aan, maar vol in Zijn sterkte en kracht en gelovend in Zijn Bloed en overwinning!

Gepubliceerd op 9 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 8 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, verheugt u in Hem, die bij u is.
Zijn kracht is nimmer falend en overwint altijd, elk demonenleger. Voorwaar, er is geen angst of bezorgdheid in het hart, maar de geestelijke goddelijke kracht!

Romeinen 8, vers 31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
En Romeinen 14, vers 16 Laat van het goede, dat gij hebt, geen kwaad gezegd kunnen worden.

Voorwaar,

Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

In Hem bent u meer dan overwinnaar, die u de zege in de strijd heeft beloofd.

Efeziërs 6, vers 12 en 13 Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Voorwaar, mijn naam is Power, en ben bode engel Gods.

De Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is een schild dat u bedekt en beschermt.
Niet eenzaam gaat u de strijd aan, maar vol in Zijn sterkte en kracht en gelovend in Zijn Bloed en overwinning!

Efeziërs 6, vers 16 tot en met 19 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.

Voorwaar, laat uw hart en ziel steeds vurig zijn voor de Here.
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is meer dan overwinnaar, en zoals er in Hem geen vrees is maar overwinning! Daarom ook, u in JHWH, hoeft de satan niet te vrezen. Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is uw licht en een burcht en Redder. Hij laat u nooit alleen, als u Hem toebehoort. Laat uw hart nimmer koud zijn voor de Here.

Prijs Zijn krachtige Naam steeds weer.
Zijn woorden geven u de overwinning.

Colossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.
En Colossenzen 2, vers 6 en 7 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.
En vers 10 En gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.
En vers 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
En Jakobus 4, vers 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.
En vers 10 Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.

En Klaagliederen 3, vers 22 Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op.
En vers 25 en 26 Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te wachten op het heil des HEREN.
En vers 40 en 41 Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen en ons bekeren tot de HERE. Laten wij met de handen ons hart opheffen tot God in de hemel.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com