DutchVideo 2019

Geloof en vertrouwen hebben in de Here doet wonderen!

Vanwege uw nieren en hart en ongeloof kon de Here niets doen. Heb geloof in God! Indien iemand oren heeft om te horen, die hore. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 18 apr 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 18 april 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Markus 7, vers 13  En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele.

En Jeremia 6, vers 27  Tot een toetser heb Ik u onder mijn volk gezet, een keurmeester… tot zover.

En Markus 7, vers 16  Indien iemand oren heeft om te horen, die hore.

En Jeremia 20, vers 12  Ja, de Here der heerscharen is een rechtvaardige toetser, die nieren en hart doorziet. Tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

Markus 11, vers 22  En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God.
En Markus 8, vers 12  En Hij, diep zuchtend in zijn geest, zeide: Waartoe begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: Aan dit geslacht zal voorzeker geen teken gegeven worden!

Voorwaar, 

Psalm 26, vers 2  Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart.

Waar is uw geloof?
Vanwege uw nieren en hart en ongeloof kon de Here niets doen.

Markus 11, vers 22 tot en met 26  En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden. En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.

En Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.
En vers 45  En zalig is zij, die geloofd heeft, want wat vanwege de Here tot haar gezegd is, zal volbracht worden.
En Lukas 6, vers 22 en 23  Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen. Verblijdt u te dien dage en springt op van vreugde, want, zie, uw loon is groot in de hemel; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de Profeten gehandeld.
En Lukas 10, vers 19  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.
En Lukas 22, vers 43  En Hem verscheen een engel uit de hemel om Hem kracht te geven.

En Johannes 3, vers 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
En Johannes 21, vers 25  Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten.

En Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

En Romeinen 16, vers 20  De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!

Voorwaar, geloof en vertrouwen hebben in de Here doet wonderen!
Niets is onmogelijk voor wie gelooft!

Markus 16, vers 17  Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com