DutchVideo 2018

Geliefde des Heren, Hij vermaant u!

Hij vermaant u vandaag, en zegt: Laten er geen scheuringen zijn onder u. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 14 febr 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 14 februari 2018 werd de volgende boodschap Gods woord voor woord overgeleverd door een bode engel van God, in opdracht van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Mijn naam is Reambléé, een bode engel Gods, en begroet u in liefde, in de almachtige Naam van uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Hebreeën 2, vers 8  Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Tot zover.

Voorwaar, maar als gij de splinter uit de ogen van uw naaste wilt halen, moet u eerst ook eens uw eigen balk verwijderen! 

Hebreeën 3, vers 7 en 8  Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn.

Kijk eens heel diep in de binnenkant van uw hart. 

Hebreeën 4, vers 11  Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen.

Voorwaar, geliefde des Heren, Hij vermaant u, en zegt: Laten er geen scheuringen zijn onder u.
En wees één van gevoelen, en eenstemmig, één in Geest en in waarheid en in liefde!

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Voorwaar, wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.
Zij kwetst niemands gevoel, en is niet verbitterd, en daar komt bij: rekent het kwade niet toe! Wat een voorbeeld, hè? En ze overleggen en bespreken alles in de rust en liefde en geduld. Welnu, hebt u uzelf al onderzocht? Niemand haat ooit zijn of haar eigen vlees, maar hij of zij voedt het en koestert het, zoals Christus de Gemeente.

Voorwaar, in Christus bent u, als man en vrouw, één lichaam.
En dit betekent ook, dat u stralend, zonder vlek of rimpel, of iets dergelijks, en heilig en onbevlekt en onbesmet moet wezen!

Galaten 5, vers 16 tot en met 18  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.

En Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com