DutchVideo 2017

Geestelijke strijd en overwinning

04-08-2017  Wie strijdt er met u en geeft u de overwinning? De Here is een Krijgsheld; Here is Zijn naam! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 4 aug 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een bemoedigende, mededelende boodschap van God, woord voor woord overgeleverd door Gods bode engel aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, warrior!
Klaag niet, maar beken dat gij niet alleen strijdt. Hij is met u en rijdt voor u uit!

Exodus 15, vers 3  De Here is een krijgsheld; Here is zijn naam.

Voorwaar, de duivel zet zijn beste strijders in om u te vernietigen,
en wil de bescherming in uw leven tegenhouden, en is erop uit dat u zwak bent! Voorwaar, wie is nu uw Overwinnaar, een Krijgsheld? Ga nu niet huilen. Want Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is voor u uitgereden met het Hemelse leger, dat voor niets terugdeinst.

Voorwaar, krachtige warrior!
Engelen van de hoogste rang verpletteren, samen met u, alle bolwerken, in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, besef heel goed dat gij nimmer moet toestemmen met uw gevoel, dat wat satan in uw gedachten wil leggen, en laten geloven. Kent gij een kind van God, dat zegt: “Ik ben zwak, en het is mij teveel, al die strijd?” Ik ben de bode engel, Measme, een warrior Gods.

Lees voor: Psalm 8, vers 3  Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken.
En vers 5 tot en met 9  Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem “en haar” gekroond met glans en glorie, hem “en haar” toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn “en haar” voeten gelegd: schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

En Hebreeën 2, vers 6 tot en met 9  Veeleer geldt dit getuigenis, ooit door iemand afgelegd: ‘Wat is de mens dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst; u hebt hem met eer en luister gekroond, en u hebt hem aangesteld over het werk van uw handen’. Alles hebt u aan hem onderworpen.’  Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet; wel zien we dat Jezus – die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was, opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen – vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is.

Waar is uw vertrouwen, warrior, en uw geloof?
Geen enkele krijger Gods laat de leugens binnenkomen en laat zich niet verzwakken! Dit telt zowel voor de engelen als voor Gods kinderen. Wie is nu uw Koning? Wie strijdt er met u en geeft u de overwinning?

Psalm 28, vers 6 tot en met 9  JHWH zij geprezen, hij heeft mijn smeekbede gehoord. JWHW is mijn kracht en mijn schild, op hem vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen en mijn hart jubelde, hem wil ik loven in mijn lied. JHWH is de kracht van zijn volk, een burcht van redding voor zijn gezalfde. Red het volk dat u toebehoort, zegen het, wees zijn herder en draag het voor eeuwig.
En Psalm 18, vers 2 tot en met 7  Hij zei: Ik heb u lief, JHWH, mijn sterkte, JHWH, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. Ik roep: ‘Geloofd zij JHWH,’ want ik ben van mijn vijanden verlost. Mij omsloten de banden van de dood, de kolkende afgrond joeg mij angst aan, de banden van het dodenrijk omklemden mij, op mijn weg lagen de valstrikken van de dood. In mijn nood riep ik tot JHWH, ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde hij mijn stem, mijn roepen bereikte zijn oren.
Vers 10 tot en met 15  Hij schoof de hemel open en daalde af, duisternis onder zijn voeten, hij besteeg de cherub en vloog, zwevend op de vleugels van de wind. Hij maakte van het donker zijn schuilplaats, trok een tent om zich heen van duister water, dichte wolken. Een vuurgloed ging voor hem uit, wolken joegen voort, hagel en gloeiende as. De donder van JHWH klonk aan de hemel, de Allerhoogste verhief zijn stem: hagel en gloeiende as. Hij schoot zijn pijlen en sloeg de vijanden uiteen, wierp zijn bliksemschichten en verdreef hen.

Voorwaar, bedek u onder het kostbaar Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Vraag ernaar in uw gebed, want Zijn kostbaar Bloed reinigt u niet alleen, maar bevrijdt u en heiligt u en beschermt u op alle niveaus, naar geest, ziel, lichaam, hart en gedachten. Zijn kostbaar Bloed is uw totale bescherming. Samen met de Here, uw Krijgsheld, bent u meer dan overwinnaar! De ene na de andere overwinning staat op Zijn naam, de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Halleluja! Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshua, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com