DutchVideo 2022

Geen moordenaar heeft het eeuwige leven

Waarschuwende boodschap Gods: In deze boodschap Gods, waarschuwt God jullie, artsen en medeplegers, die levens beëindigen met wens of zonder. Ook spreekt de Almachtige God over zelfmoord, roddelen, beledigingen en kwaadsprekerijen als kwalijke dingen en neemt het als moord. Stop ermee, of u gaat eraan!

Gepubliceerd op 13 januari 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 12 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Chamara, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

1 Samuël 31, vers 4 en 5 En Saul zeide tot zijn wapendrager: Trek uw zwaard en doorsteek mij daarmee, opdat deze onbesnedenen niet komen en mij doorsteken en de spot met mij drijven. Maar zijn wapendrager wilde niet, omdat hij ervoor terugschrok. Daarop nam Saul het zwaard en stortte zich erin. Toen zijn wapendrager zag, dat Saul dood was, stortte hij zich ook in zijn zwaard en stierf met hem.

Voorwaar, laat dit duidelijk zijn, of men christen is of niet, zelfmoord is niets anders dan moord, en men belandt zeker 100% in de hel.

Mattheüs 4, vers 5 tot en met 7 Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels, en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken.

En Johannes 8, vers 42 tot en met 45 Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet.

Voorwaar, zelfmoordgedachten komen van satan en niet van God!

2 Samuël 17, vers 23 Toen Achitofel zag, dat zijn raad niet was opgevolgd, zadelde hij de ezel, begaf zich op weg en ging naar zijn huis, naar zijn stad; hij trof beschikkingen voor zijn huis en verhing zich. Zo stierf hij, en hij werd begraven in het graf van zijn vader.
En 1 Koningen 16, vers 18 en 19 Zodra Zimri zag, dat de stad ingenomen was, ging hij in de burcht van het koninklijk paleis en verbrandde het koninklijk paleis boven zich met vuur, en stierf aldus om de zonden die hij bedreven had door te doen wat kwaad is in de ogen des HEREN, en te wandelen in de weg van Jerobeam en in de zonde die deze bedreven had, om Israël te doen zondigen.

Voorwaar, tegenwoordig wordt euthanasie als normaal gezien, en mogen artsen zelfs besluiten om hieraan mee te werken om levens te beëindigen.
Ook de mensen die eraan meewerken, worden gezien als medeplegers van moord door God, ook deze belanden in de hel.

1 Johannes 3, vers 13 tot en met 15 Verwondert u niet, broeders “en zusters”, wanneer de wereld u haat. Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood. Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet, dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft.

Voorwaar, beledigingen, en roddelen, en kwaadsprekerijen, en minachting, onder andere, is niet uit God.
Stop ermee! Want ook deze manieren komen van de boze geesten, en ze doen graag een ander pijn. Ook God ziet dit als een moordaanslag.

Exodus 20, vers 13 Gij zult niet doodslaan. “Helaas, overtreden velen dit gebod.”

Voorwaar, zelfs is er een zelfmoord capsule waarmee men zijn leven kan beëindigen.
Met een druk op de knop, ongeveer 30 seconden en enkele minuten en men gaat voor eeuwig verloren en na de hel. Zo ook de vaccinatie is een sluipmoordenaar, het merk van het beest. Men kan het zien als euthanasie plegen.

Voorwaar, luister ook naar de overige boodschappen Gods of zoekt de thema via de zoekbalk.

Mattheüs 27, vers 3 tot en met 6 Toen kreeg Judas, die Hem verraden had, berouw, daar hij zag, dat Hij veroordeeld was, en hij bracht de dertig zilverlingen aan de overpriesters en oudsten terug, en hij sprak: Ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dit aan? Gij moet zelf maar zien wat ervan komt! En de zilverlingen in de tempel werpende, verwijderde hij zich; daarop ging hij heen en verhing zich. De overpriesters namen de zilverlingen en zeiden: Wij mogen die niet in de offerkist doen, want het is bloedgeld.

En Efeziërs 4, vers 27 En geeft de duivel geen voet.

En 1 Korintiërs 3, vers 16 en 17 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!
En 1 Korintiërs 10, vers 9 tot en met 12 En laten wij de Here niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de slangen. En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.
En 2 Johannes 1, vers 9 Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com