DutchVideo 2019

Geen kwaad met kwaad vergelden

Boodschap Gods, in liefde en waarheid overgebracht door de bode Gods, in opdracht van Yeshua HaMashiach. Laat de Heilige Geest Gods u overtuigen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 30 augustus 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 30 augustus 2019 bracht de bode de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Laat de Heilige Geest Gods u overtuigen!
Mijn naam is Hetrick.

Genesis 6, vers 5 en 6  Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.

Spreuken 5, vers 7  Nu dan, zonen, luistert naar mij en wijkt niet af van de woorden mijns monds.

Mattheüs 10, vers 38  En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.
Mattheüs 13, vers 51  Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja.
Mattheüs 15, vers 8  Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.
Mattheüs 18, vers 11  Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te behouden.
Vers 21 en 22  Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.
En vers 27  De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt.

Voorwaar, kunt u ook zo handelen, om uw naaste medelijden te betonen,
en hem of haar de overtredingen, de schuld, zijn of haar zonden, kwijt te schelden? Of vergeldt u als die slaaf, die geen vergeving kon schenken, maar van wie wel eerst zelf de schuld kwijtgescholden is aan het kruis, en tal van zonden?

Mattheüs 18, vers 28  Toen die slaaf wegging, trof hij een zijner medeslaven aan, die hem honderd schellingen schuldig was, en hij greep hem bij de keel en zeide: Betaal wat gij schuldig zijt.
En vers 31 tot en met 35  Toen nu zijn medeslaven zagen, wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er gebeurd was, mededelen. Toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij het mij dringend hadt gevraagd. Hadt ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft. “Dit betreft hem en haar.

Eén van Gods grote geboden is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Mattheüs 25, vers 40 en 41  En de Koning zal hun, “u”, antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders “of zusters, uw man of vrouw”, hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel, “en roddelaars en kwaadsprekers en haters, en zij die geen vergeving kunnen schenken”, en “dus voor de duivel en” zijn engelen bereid is.

Markus 11, vers 25 en 26  En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.

En vergeld geen kwaad met kwaad! 

Lukas 7, vers 47 en 48  Daarom zeg Ik u: Haar, “zijn” zonden zijn haar, “hem” vergeven, al waren zij vele, want zij, “hij” betoonde veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En Hij zeide tot haar, “hem”: Uw zonden zijn u vergeven.

Johannes 15, vers 9  Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.

Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
En Romeinen 14, vers 13  Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder, “of zuster, man of vrouw”, geen aanstoot of ergernis te geven.
Romeinen 15, vers 7  Daarom, aanvaardt elkander, “wees een voorbeeld”, zoals ook Christus ons, “u”, aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.

Amen!
Ik, Hetrick, betuig u in des Heren vrijheid, van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:

Efeziërs 5, vers 28 en 29  Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente.
En vers 33  Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

Voorwaar, onderzoek u grondig, of u zich niet moet bekeren, want God is liefde.
Toon liefde en begrip!

Jakobus 5, vers 16  Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

En 1 Petrus 4, vers 14 tot en met 17  Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een bemoeial. Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?

In Zijn liefde en waarheid overgebracht.
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com