DutchVideo 2019

Geen enkel wapen dat tegen u gesmeed is zal iets uitrichten

Zo spreekt de Heer, die leeft en u bemoedigt en troost en helpt. Vertrouw op Mij! Ik zie uw strijd, Mijn warrior. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 8 mei 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 8 mei 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, kind van de Allerhoogste, wees sterk en krachtig in de Here!
Uw Abba, Vader, uw Rabboeni en sterke, wonderbare Raadsman zal u kracht geven en wijsheid, en Hij zal u helpen. Voorwaar, vrees niet voor de listige slang, de vader van de leugen, die vol manipulatie zit, en u krachteloos en bang wil maken voor de gevolgen, die komen gaan! Voorwaar, kind van de Allerhoogste, laat u niet beetnemen, en uw geloof en vertrouwen in uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, verzwakken. Voorwaar, ontwaak, ontwaak!

Zo spreekt de Heer, die leeft en u bemoedigt en troost en helpt.
Vertrouw op Mij! Ik zie uw strijd. Niets, geen enkel wapen, dat tegen u gesmeed is, zal iets uitrichten, Mijn warrior! Want Ik, de Almachtige Here, heb u bekleed. Wees standvastig en weet, in Mij zit kracht en overwinning! Wees maar niet bezorgd en verdrietig, in welke situatie u ook zit. Vergeet niet om te vertrouwen op de kruimels, die Ik u geef vanwege uw groot geloof. Voorwaar, mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods.

Klem u vast, alleen aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en laat u niet vangen. 

Efeziërs 4, vers 21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus.
Efeziërs 5, vers 10  En toetst wat de Here welbehagelijk is.
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
En vers 16 en 17  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

En Filippenzen 4, vers 4  Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!
En vers 6 en 7  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

En Kolossenzen 4, vers 2  Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.
En vers 6  Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.

Wees vurig in de Here, uw God!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com