DutchVideo 2022

Geeft de Here de heerlijkheid van Zijn Naam!

Want alle dingen komen van de Heer, en wij behoren Hem het zijne terug te geven. Zowel rijkdom als eer komen van Hem, en Hij heerst over alles!

Gepubliceerd op 22 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 21 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Reamach, en ben een bode engel Gods.

1 Kronieken 29, vers 5 lees vanaf: Wie verklaart zich nu bereid, om heden de Here zijn gave te schenken “in liefde”?
En vers 9 Het volk verheugde zich over hun gewilligheid, want zij gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de Here…tot zover.
En vers 11 tot en met 15 Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven. Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken. Thans loven wij U, o onze God, en prijzen wij uw heerlijke naam. Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand. Voorwaar, wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw “kadosh, heilige” aangezicht, gelijk al onze vaderen…tot zover.
En vers 17 en 18 Ik weet, mijn God, dat Gij het hart toetst en een welbehagen hebt in oprechtheid – ik heb in oprechtheid mijns harten U dit alles vrijwillig gegeven; nu heb ik met vreugde gezien, hoe ook uw volk dat zich hier bevindt, U vrijwillig gaven bracht. Here, God van onze vaderen Abraham, Isaak en Israël, houd deze gezindheid in het hart van uw volk voor altijd in stand, en richt hun hart op U.

En Deuteronomium 11, vers 7 Want uw ogen hebben heel het grote werk gezien, dat de Here gedaan heeft.
En vers 13 Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden, die ik u heden opleg, zodat gij de Here, uw God, liefhebt en Hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel.
En vers 16 Neemt u ervoor in acht, dat uw hart zich niet laat verlokken, zodat gij afwijkt, andere goden dient en u voor hen nederbuigt.

Voorwaar, de Here heeft een blijmoedige gever lief.

1 Koningen 15, vers 15 Hij bracht de heilige gaven van zijn vader en zijn eigen heilige gaven in het huis des Heren: zilver, goud en allerlei voorwerpen.
En 1 Kronieken 16, vers 10 Beroemt u in zijn heilige naam, het hart van wie de Here zoeken, verheuge zich.
En vers 25 Want de Here is groot en zeer te prijzen, geducht is Hij boven alle goden.
En vers 27 Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en vreugde in de plaats waar Hij woont.
En vers 29 Geeft de Here de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer en komt voor zijn aangezicht. Buigt u neder voor de Here in heilige feestdos.
En vers 34 en 35 Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En zegt: Verlos ons, o God van ons heil, verzamel ons en red ons uit de volken, opdat wij uw heilige naam loven, ons beroemen in uw lof. Zegt, Amen!

En tot slot,

Romeinen 16, vers 19 en 20 Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com