DutchVideo 2014

Geef uw strijd niet zo snel op! 

Boodschap Gods: Sommigen trainen om hun doel te bereiken in de sport. Soms is men teleurgesteld, als men gefaald heeft en op de derde plaats staat. Luister, na de training komt de overwinning!

Gepubliceerd op 10 nov 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

don't give up the fight

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op maandag 10 november 2014 schreef Benjamin Cousijnsen na deze gebeurtenis het volgende verslag op.

Benjamin lag te slapen, toen hij de volgende woorden hoorde roepen:
Shalom! Ik ben de bode engel Gods. Benjamin, volg mij. Ik werd gestuurd in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Sta op en vrees niet! Ik laat uw vlees achter, voordat uw vrouw u mist. Voorwaar, mijn naam is Michaël, ook wel de Drakendoder genoemd. Ik verplaats u nu naar het heelal, Profeet Benjamin Cousijnsen, net zoals Filippus weggenomen was, nadat hij een Ethiopiër gedoopt had en hem in Ashdod plaatste om te spreken. Alleen verplaats ik niet uw vlees en geest zo, maar alleen uw geest.

Lukas 24, vers 48  Gij zijt getuigen van deze dingen.

Benjamin zag niemand en riep, “Michaël, waar bent u?”
Benjamin, hoor mijn stem in het heelal.

Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

Toen maakte Michaël zich weer zichtbaar en zei: Hier ben ik, Michaël!
Voorwaar, deze boodschap is voor u die luistert, niemand uitgezonderd.

1 Korinthiërs 9, vers 25 en 26  En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat.

Voorwaar, als gij aan een wedstrijd mee zou doen, gaat er vaak training vooraf, om uw doel te bereiken.
Sommigen trainen om hun doel te bereiken in de sport. Soms is men teleurgesteld, als men gefaald heeft en op de derde plaats staat.

1 Korinthiërs 9, vers 23  Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen.
1 Korinthiërs 10, vers 10  En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel.
En vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Voorwaar, en na de training komt de overwinning!
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u zegenen. Geef uw strijd niet zo snel op!

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Jeremia 18, vers 3 tot en met 4  Toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker, en zie, hij was juist bezig een werkstuk te maken op de schijf. Mislukte de pot die hij bezig was te maken, zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het de pottenbakker goed dacht te maken.

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.

Voorwaar, uw strijden en trainen zal u vormen in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Johannes 3, vers 16 tot en met 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, ik plaats u terug nu…
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com