DutchVideo 2014

Geef satan niet uw leven, er is hoop!

Boodschap Gods: Voorwaar, stop met uw zelfmoordgedachten! Geef satan niet uw leven, er is hoop. Geef uw leven, wat u te wachten staat, de hel, op! Deze boodschap is 100% woord voor woord aan Profeet Benjamin Cousijnsen, in tegenwoordigheid van een engel Gods, overgeleverd namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en in de naam van Jezus Christus!

Gepubliceerd op 27 okt 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

suicide stop!

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 27 oktober 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Vrodia en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt de Heer: Gij daar, open uw oren.
Heb Ik u niet de Geest der waarheid gegeven, die de wereld niet kan ontvangen?
Voorwaar, voel de wind! Zijn Mijn ogen niet op u, en zijn Mijn oren niet tot uw hulpgeroep?
Roept gij, dan hoor Ik.

Voorwaar, stop met uw zelfmoordgedachten!
Geef satan niet uw leven; er is hoop! Ik ben de Geest der waarheid, die velen verwerpen. Grijp Mijn handen!

Lees voor: Psalm 146, vers 1 tot en met 10  Halleluja. Loof de Here, mijn ziel. Ik zal de Here loven, mijn leven lang, mijn God psalmzingen, zolang ik nog ben. Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is; gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen. Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de Here, zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die trouwe houdt tot in eeuwigheid; die de verdrukten recht verschaft, die de hongerigen brood geeft. De Here maakt de gevangenen los, de Here maakt de blinden ziende, de Here richt de gebogenen op, de Here heeft de rechtvaardigen lief; de Here behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij staande, maar de weg der goddelozen maakt Hij krom. De Here is Koning voor eeuwig. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja.
Psalm 147, vers 3  Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.

Spreuken 1, vers 33  Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.

Voorwaar, geef uw leven, wat u te wachten staat, de hel, op!
Zowel goed als kwaad bestaat, licht en donker, vreugde en pijn. Zo bestaat er dus ook een hemel en een hel.

Lees voor: Spreuken 2, vers 8 tot en met 11  Terwijl Hij waakt over de paden van het recht en de weg zijner gunstgenoten beschermt. Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg. Want de wijsheid zal in uw hart komen en de kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn; bedachtzaamheid zal over u waken, verstandigheid zal u behoeden.

Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u wegnemen uit de handen van satan.
Keer u van hem af en geef uw hoop niet op!

Spreuken 3, vers 5 tot en met 8  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.

Schaam u niet om te bidden!
Kom zoals u bent, en vraag Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, om in uw hart te komen. Vraag Hem om vergeving en u te bedekken onder Zijn kostbaar, dierbaar Bloed.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, hoort de woorden Gods! 

Johannes 14, vers 17  De Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com