DutchVideo 2022

Geef de Heilige Geest de ruimte!

Voorwaar, sommige kerken vrezen voor wat de Heilige Geest Gods zou kunnen gaan doen en geven de Heilige Geest geen ruimte en tijd tijdens sommige kerkdiensten om te werken.

Gepubliceerd op 17 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 16 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen. Voorwaar, voorwaar, mijn naam is Kereach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, vergeet niet dat de Here Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is!
Open uw hart, ziel en verstand. Wees nederig en toon respect en ontzag voor Hem. Als u het nu niet doet en leert moet u niet menen dat u met een houding zoals satan in de Hemel komt.

Jesaja 14, vers 10 en 11 Zij allen vangen aan tot u te zeggen: Ook gij zijt krachteloos geworden als wij, gij zijt aan ons gelijk geworden; uw trots is in het dodenrijk neergeworpen, de klank uwer harpen; het gewormte ligt onder u gespreid en maden zijn uw bedekking.
En vers 14 en 15 Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.

Voorwaar, onderzoekt u en onderwerpt u aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Hij is de Here, de KONING DER KONINGEN, en de Hemel is vol van Zijn kadosh, heiligheid en grootheid. Daarom laten wij Hem respect geven en aan Hem, de Here Tz’vaot, samen met de engelen Hem voor eeuwig loven en prijzen.

Voorwaar, let op!
Door de Heilige Geest zal de eenheid meer zichtbaar worden in u door de aanbidding op te bouwen, langzaam in de muziek zal men dichter in Gods kadosh, heiligheid komen en Zijn wonderbare kracht ervaren van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, sommigen kerken vrezen voor wat de Heilige Geest Gods zou kunnen gaan doen en geven de Heilige Geest geen ruimte en tijd tijdens enkele kerkdiensten om te werken.
Zij zijn in mentale toestand als baby’s en blijven aan de melkfles hangen.

Psalm 94, vers 11 De Here kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.
En Psalm 95, vers 6 tot en met 11 Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker; want Hij is onze God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen zijner hand. Och, of gij heden naar zijn stem hoordet! Verhardt uw hart niet, gelijk bij Meriba, gelijk ten dage van Massa, in de woestijn, toen uw vaderen Mij verzochten, Mij op de proef stelden, ofschoon zij mijn werk hadden gezien. Veertig jaren heb Ik Mij geërgerd aan dat geslacht, Ik zeide: Het is een volk, dwalende van hart, en zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb Ik gezworen in mijn toorn: Tot mijn rustplaats zullen zij niet komen!
En Psalm 99, vers 9 Verhoogt de Here, onze God, buigt u neder voor zijn heilige berg, want: Heilig is de Here, onze God.
En Psalm 103, vers 1 tot en met 5 Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.
En vers 13 Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Here over wie Hem vrezen.

Voorwaar, tenslotte; geef de Heilige Geest de ruimte of u blijft onderaan de geestelijke trap staan.

Marcus 11, vers 24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com