DutchVideo 2019

Geef Abba, Vader glorie en dank en eer voor deze boodschap

Hosanna voor de Machtige Koning der koningen, uw Held en Strijder en Abba, Vader! Heb geloof en vertrouwen in Hem, en wees nederig en vol ontzag voor Hem. En deel deze boodschap met uw familie en kennissen, onder andere. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 12 mrt 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 12 maart 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Psalm 29, vers 4  De stem des Heren is vol kracht, de stem des Heren is vol glorie.

Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

2 Samuël 22, vers 11  Hij reed op een cherub en vloog, Hij verscheen op de vleugels van de wind.
En vers 14  De Here deed de donder uit de hemel weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem.

Psalm 31, vers 23  Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp.
Psalm 34, vers 10 en 11  Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.
En Psalm 16, vers 8  Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.

Voorwaar, zeg: “Amen!”
Mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods.

Psalm 119, vers 2 en 3  Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken; die ook geen onrecht plegen, maar wandelen in zijn wegen.
En Psalm 19, vers 15  Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.

Jesaja 40, vers 29  Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.
En Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
En Psalm 56, vers 13  Op mij, o God, rusten geloften, U toegezegd, lofoffers zal ik U betalen.

Voorwaar, wees standvastig en onwankelbaar en sterk in de Here! 

Jesaja 43, vers 2  Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden.

Kolossenzen 3, vers 2 tot en met 4  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.
Vers 12  Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
Kolossenzen 4, vers 2  Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.
En vers 6  Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.

Jesaja 51, vers 12  Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen?

Jeremia 20, vers 11 en 12  Maar de Here is met mij als een geweldig held; daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen; zij staan ten diepste beschaamd, omdat zij hun doel niet bereiken, een eeuwige, onvergetelijke smaad. Ja, de Here der heerscharen is een rechtvaardige toetser, die nieren en hart doorziet; ik zal uw wraak op hen zien, want op U heb ik mijn rechtszaak gewenteld.

Johannes 14, vers 1  Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.

1 Johannes 5, vers 4 en 5  Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?

1 Petrus 5, vers 10 en 11  Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.
En vers 6 en 7  Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Jeremia 31, vers 3  Van verre is de Here mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid.

Efeziërs 1, vers 7  En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade.

Psalm 91, vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
En Psalm 92, vers 7  Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet.

Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig is Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus!
Zeg: “Hosanna voor de Machtige Koning der koningen, uw Held en Strijder en Abba, Vader!” Heb geloof en vertrouwen in Hem, en wees nederig en vol ontzag voor Hem. Geef Hem glorie en dank en eer voor deze boodschap, en deel het met uw familie en kennissen, onder andere! Voorwaar,

Mattheüs 6, vers 33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.
En Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Maak groot de Here, uw God, de Rots!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com