DutchVideo 2021

Gebruik uw oren om uw ziel te redden

Wie onder u luistert en doet wat God zegt? Als u het aanneemt van het kwaad zult gij voorzeker sterven en verloren gaan.

Gepubliceerd op 28 juli 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 27 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, spits uw oren.

Genesis 1, vers 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
En Genesis 2, vers 6 en 7 Maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem – toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.
God is zo geweldig dat Hij de mens maakte naar Zijn beeld. En over alles wat Hij tot leven bracht zag God dat het goed was. De mens kreeg niet één maar twee oren om te horen.

Wie onder u luistert en doet wat God zegt?
Alles wat God zag was dus goed. Hallelujah!

En in Genesis 2, vers 21 tot en met 25 hier staat geschreven: Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal „mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet.

Voorwaar, laat dit duidelijk zijn.
Gebruik uw oren om te horen en om deze boodschap te overdenken. De Here God maakte van een rib uit de mens de vrouw en geen man. Zo heeft God de man een vrouw gegeven om tot een vlees te zijn. Voorwaar,

Genesis 2, vers 16 en 17 En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, “de heerlijkste vruchten waren aanwezig”, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Voorwaar, ook nu legde de Here God het gebod op via Zijn gezalfde ware eindtijdprofeet om de wereld te waarschuwen voor de vaccinatie, onder andere.
Als u het aanneemt van het kwaad zult gij voorzeker sterven en verloren gaan. Wie gebruikt die twee oren en red zijn of haar ziel? Een valse profeet zou de wereld nooit waarschuwen.

En Genesis 2, vers 18 En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, “wat liefdevol van God”, die bij hem past.

Voorwaar, ook nu zegt de listige slang in de einde der dagen,
“Gij zult geen zins sterven maar God weet dat ten dage dat gij de vaccinatie aanneemt, het getal 666, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn.”

Genesis 3, vers 13 Daarop zeide de Here God tot de vrouw: Wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. Het vaccinatie aangenomen.

Voorwaar, ook u beslist zelf!

Genesis 6, vers 12 en 13 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen.
En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En vers 10 en 11 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.

Voorwaar, wie verstandig is waarschuwt iedereen voor de vaccinatie.
En willen ze het niet horen gaat verloren! Ze zijn gewaarschuwd! Wie niet wil horen gaat verloren. Later zullen zij zeggen; waren wij maar niet zo dwaas en slecht en ongehoorzaam aan God. Maar dan is het reeds voor hen te laat.

Voorwaar, deel de boodschappen Gods zoveel mogelijk waar men het nog kan delen.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com