DutchVideo 2015

Gebeurtenissen in de wereld komen niet door klimaatverandering!

Openbarende boodschap Gods: Voorwaar, men moet Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, aangenomen hebben, om de waarheid te kennen, dat het geen gebeurtenissen zijn in de wereld door klimaatverandering! Lees/hoor verder…

Gepubliceerd op 30 nov 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

climate change

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 30 november 2015 bracht de bode engel van God woord voor woord deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, ik zeg u,
Mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.

Psalm 14, vers 1  De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, niemand is er, die goed doet.

Voorwaar, 

Spreuken 19, vers 5  Een vals getuige blijft niet ongestraft, wie leugens uitblaast, ontkomt niet.
Vers 9  Een vals getuige blijft niet ongestraft, wie leugens uitblaast, zal omkomen.
Spreuken 19, vers 20 en 21  Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat gij ten slotte wijs wordt. Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.
Spreuken 19, vers 27  Houd maar op, mijn zoon “en dochter”, naar vermaning te luisteren als gij toch afwijkt van verstandige woorden.

Lukas 6, vers 42  Hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter, die in uw oog is, wegdoen, terwijl gij de balk, die in uw eigen oog is, niet ziet? Huichelaar, doe eerst de balk weg uit uw oog en dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter in het oog van uw broeder weg te doen.

Voorwaar!
Vele wereldleiders en staatshoofden kwamen samen voor de klimaattop in Parijs, om elkaar de balk uit de ogen te halen, en om scherp te kunnen zien wat er aan de hand is in deze wereld.

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Voorwaar!
Men moet Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aangenomen hebben, om de waarheid te kennen, dat het geen gebeurtenissen zijn in de wereld door klimaatverandering! Maar het is een straf Gods. Daar praten de wereldleiders liever niet over!

2 Petrus 2, vers 19 tot en met 22  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

Voorwaar, de tekenen der tijden, van de eindtijd, zijn zichtbaar! 

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Voorwaar!
Laat u niet hersenspoelen door de methoden, die veel wereldleiders gebruiken, om de waarheid, hetgeen wat voorzegd is door Gods ware eindtijdsprofeet, Benjamin Cousijnsen, uit te wissen. Laat u niet overnemen door de sluwheid in de wereld: satan!

1 Johannes 2, vers 15  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.
Vers 18  Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.
En vers 23  Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.
En vers 24  Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven.

Voorwaar, laat satan de waarheid in u niet ontkrachten via de media!
Toeval bestaat niet. Alles is voorzegd door Gods Profeet! Luister maar naar de Evangelical Endtimemachine.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com