DutchVideo 2013

Gebed tot bevrijding van occulte bindingen!

ALS U JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, ALS VERLOSSER HEEFT AANVAARD, DAN MAG U DIT GEBED NABIDDEN! ZOEK EEN VOLLE EVANGELISCHE OF PINKSTERKERK, OM U VERDER PASTORAAL TE LATEN ONDERSTEUNEN!

Gepubliceerd op 16 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Kracht in de Naam van Jezus om elke gebondenheid te verbreken

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 16 juli 2013 bracht de engel des Heren deze belangrijke boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de machtigste Naam boven alle namen, Hij, die de dood overwon en gezegevierd heeft.

Voorwaar, u daar, zijt gij gebonden en wilt gij waarlijk vrij zijn?

Hoor aandachtig! Ik ben de bode engel Gods en ik ben naar de Profeet Benjamin Cousijnsen gezonden, en ik kom in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar, gelooft gij dat het Bloed vergoten is voor de vergeving van zonden?

Zeg dit na,

“Ik vraag u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, in Zijn gezag, die meer dan overwinnaar is, mij nu te verlaten! Ik verbreek nu uw macht en kracht in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam. En ik erken Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, als de Heer en Meester en Koning in mijn leven!

Ik dank u, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dat gij mij vergeven hebt, en de dood en elk bolwerk van satan vernietigd hebt, en elke magische, duivelse kracht verbroken hebt met uw kostbaar Bloed. En uw Bloed verbrak elke macht en kracht! Satan, wijk van mij nu!

Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, ik vraag u om vergeving van al mijn zonden, en vraag u mij nu te vernieuwen, en nodig u uit om nu plaats te nemen in mijn hart. En vol overgave geef ik mijzelf aan u, en mag mij vanaf nu een kind van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, noemen.

Ook zal ik naar een volle evangelische of pinksterkerk gaan, om u te loven en te prijzen en trouw te zijn, en u te aanbidden. Dank u, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dat u de verboden vruchten weggenomen hebt.

Ik zal al mijn boeken en beelden en alle occulte dingen kapotmaken, zodat u zal zien, dat mijn overgave 100% is! Ik zal elke dag ter bescherming, ’s ochtend, ’s middags en ’s avonds voor het slapen gaan zeggen: ‘Ik ben het eigendom van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth en bescherm mij onder uw Bloed. En dank u dat u alle geesten van de duisternis opgesloten hebt, en dat ze geen macht meer over mij hebben.’

Dank u, dat ik via het beluisteren van de boodschappen opgebouwd mag worden. Ik zal de Bijbel lezen en zingen voor u. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, door uw Geest zal uw liefde door mij heen werken. Heilig, machtig en krachtig is de God van hemel en aarde, die mij nu heeft vrijgekocht, en diep in mijn hart leeft dit geloof. En ik ben meer dan overwinnaar en vol ontzag! Ik zeg u: Dank u, Here Jezus Christus, dat uw Bloed mij reinigt en stralend wit maakt. Amen!”

Voorwaar, lees deze boodschap vaak voor uzelf.

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 20, en Openbaring 21, vers 5 tot en met 8

Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen.

Openbaring 21, vers 5 tot en met 8  Hier staat geschreven: En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, mijn naam is Michaël.

Lees voor: Efeziërs 6, vers 11 tot en met 19  Hier staat geschreven: Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.

Voorwaar, zing veel voor de Here, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en maak Hem groot.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com