DutchVideo 2019

Ga naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

De tijd is nu, om u te bekeren van alle kwaad en roddel en haat, en alle vormen van zonde, voordat het sleepnet uitgeworpen wordt. Daarom, wees Rapture ready. Ga in gebed, en onderzoek u grondig  en reinig u! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 7 oktober 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 7 oktober 2019 bracht de bode de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Hetrick, een bode Gods.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, het is beter om Gods Profeet serieus te nemen en gehoor te geven aan wat hij, de geheiligde, gezalfde dienstknecht en Profeet, u doorgeeft.
Ik, Hetrick, zeg u het volgende:

Numeri 12, vers 6  Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een Profeet is, dan maak Ik, de Here, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem.

1 Samuël 9, vers 9  Vroeger zeide men in Israël, wanneer men God ging raadplegen: Komt, laten wij naar de ziener gaan. Want de Profeet van tegenwoordig werd vroeger ziener genoemd.
En 1 Samuël 12, vers 15  Doch, indien gij naar de Here niet luistert en tegen het bevel des Heren weerspannig zijt, dan zal de hand des Heren tegen u zijn zoals ook tegen uw vaderen.

Exodus 3, vers 5  Daarop zeide Hij: Kom niet dichterbij: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond.

En Lukas 8, vers 9 tot en met 15  Zijn discipelen vroegen Hem, wat de bedoeling van deze gelijkenis was. En Hij zeide: U is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk Gods te kennen, maar aan de anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen. Dit is de gelijkenis: Het zaad is het woord Gods. Die langs de weg, zijn zij, die het gehoord hebben; daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden. Die op de rotsbodem, zijn zij, die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen; en dezen hebben geen wortel, zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig. Wat in de dorens viel, dat zijn zij, die het gehoord hebben; en gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt en zij brengen het niet tot vrucht. Dat in goede aarde, dat zijn zij, die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding.
En vers 48  En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.

Voorwaar, bekeer u! 

Lukas 9, vers 23 tot en met 25  Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn “of haar” leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn “of haar” leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens, als hij “of zij” de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt?

Voorwaar, 

Psalm 37, vers 28  Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.
En vers 35 en 36  Ik zag een goddeloze, een geweldenaar, die zich uitbreidde als een weelderige woekerplant; toen iemand voorbijging, zie, “zij” was niet meer, ik zocht “haar”, maar “zij” was niet te vinden.
En Psalm 52, vers 3 tot en met 7  Wat beroemt gij u op het kwade, gij geweldige? Gods goedertierenheid duurt toch de ganse dag. Gij zint op verderf, uw tong is als een scherpgeslepen scheermes, gij, die bedrog pleegt. Gij hebt het kwade lief boven het goede, leugen boven waarheid spreken. Gij houdt van allerlei verderfelijke taal, van een bedrieglijke tong. Maar God zal u voor eeuwig verbreken, Hij zal u wegrukken en uit de tent sleuren, u ontwortelen uit het land der levenden.

Voorwaar, 

Mattheüs 12, vers 33 en 34  Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht, òf acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan zijn vrucht kent men de boom. Adderengebroed, hoe kunt gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond.
En Mattheüs 13, vers 47 tot en met 51  Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke werpt men weg. Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja.

Voorwaar!
Daarom, de tijd is nu, om u te bekeren van alle kwaad en roddel en haat, en alle vormen van zonde, voordat het sleepnet uitgeworpen wordt en u voor eeuwig verloren gaat. Wees Rapture ready, en reinig u!

Johannes 10, vers 25 tot en met 28  Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet; de werken, die Ik doe in de naam mijns Vaders, die getuigen van Mij; maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. “Amen!

Ga naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Ga in gebed, en onderzoek u grondig.
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com