DutchVideo 2020

Ga geestelijk vooruit!

Maak u niet slap maar wees onwankelbaar en vol met geloof in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Gepubliceerd op 2 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 31 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Schedeya, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zalig zijt die gelooft en wie Gods Kadosh, heilige woorden 100% aangenomen heeft via Gods eenvoudige Profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Lucas 1, vers 70 Gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten van oudsher.

Voorwaar, satan fluistert u graag in: “zondig gerust”, “luistert niet naar de boodschappen”, “Hij komt nog lang niet”.
Voorwaar, van alles probeert satan vanwege dat hij weet dat het niet lang meer duurt. Hij gebruikt alle middelen om u van de boodschappen Gods weg te trekken die een doorn in de ogen van satan. Het doet satan pijn als u Gods boodschappen serieus neemt die zijn doorgegeven, en in de kracht gaat staan van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar,

Sirach 17, vers 19 tot en met 24 Al hun daden zijn voor hem zo zichtbaar als de zon, zijn ogen er altijd op gericht. Hun onrechtvaardigheid is voor hem niet verborgen, al hun zonden zijn de Heer bekend. Maar de Heer, die goed is en zijn schepselen kent, heeft hen niet verlaten en niet prijsgegeven; hij heeft hen gespaard. De barmhartigheid van een mens is voor hem als een zegelring, de goedheid van een mens koestert hij als zijn oogappel – hij vervult zijn zonen en dochters met berouw. Ten slotte zal hij komen en hun naar hun daden vergelden, hun zonden laat hij neerkomen op hun eigen hoofd. Maar wie berouw heeft geeft hij een nieuwe kans, wie de hoop verliest moedigt hij aan.

Voorwaar, wees onwankelbaar en verslap niet!
Waar is uw geloof? Legt satan het zwijgen op om tegen hem in te gaan, en twijfel niet! Doe wat de Geest Gods diep in uw hart heeft gelegd voor Zijn glorie en eer. Doe wat u nu nog kunt doen en haal de rem eraf! Ga vooruit geestelijk en laat u niet stoppen, want hij, satan, vreest u en vlucht weg als u de beproevingen door staat!

Romeinen 8, vers 21 In hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.

En Jacobus 4, vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem “of haar” tot zonde.

En 1 Johannes 1, vers 5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voowaar, eet van Gods boodschappen dat u versterk!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com